„Haldusüksuse liigi muutmine vallast linnaks või vastupidi, on kehtiva regulatsiooni kohaselt liiga jäik,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigihalduse ministri sõnul peaks olema haldusüksuse liigi muutmist võimalik valitsuselt taotleda ka jooksvalt, ilma et omavalitsused peaksid selleks ühinema. „Samas on oluline, et neid muudatusi tehtaks läbimõeldult ja kindlate kriteeriumite alusel. Omavalitsusi tuleb kohelda võrdselt ning muudatusi tuleks kavandada põhjalikult läbi kaalutletult.“

Möödunud aasta viimases valitsuskabinetis otsustati toetada riigihalduse ministri ettepanekuid ning lepiti kokku, et haldusüksuse liigi muutmisel tuleks kohaldada järgmiseid kriteeriume:

  • Haldusüksuse liigi muutmist vallast linnaks võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, mille haldusterritooriumil asub vähemalt 5000 elanikuga asula.
  • Linnast vallaks saamise taotlemisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole.
  • Haldusüksuse liigi taotlemise otsuse põhjendamisel tuleb arvestada haldusüksuse ajaloolist tausta, haldusüksuse sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive ning geograafilisi, looduslikke ja muid tingimusi.
  • Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena arvestada ka vastava valla või linna elanike soovi, mis tehakse kindlaks elanike arvamuse väljaselgitamise käigus.

Samad kriteeriumid kehtiks edaspidi nii jooksval haldusüksuse liigi muutmisel kui ka ühinemisel haldusüksuse liigi valimisel.