Teise lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb käesoleva aasta linnaeelarve lõplikuks mahuks 788,9 miljonit eurot. Peamiselt on teise lisaeelarve puhul tegemist linna 2019. aasta eelarves kavandatud tulude ja ette nähtud kulutuste korrigeerimisega, lähtudes eelarve täitmise andmetest ja täpsustatud prognoosidest ning ametiasutuste esitatud ettepanekutest.

Seoses peatänavate suure hooldusremondi vajadusega suurenevad teerajatiste korrashoiu kulud lisaeelarvega ligi 1,6 miljoni euro võrra. Lisaks nähakse ette erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastamise reserv 400 000 eurot. Liikluskorralduse kulud suurenevad 60 000 euro võrra seoses vajadusega suurendada liiklusohutuse tagamiseks teekattemärgistuse mahtu. Linna jõuluvalgustuse korrastamiseks ja uuendamiseks nähakse ette täiendavalt 200 000 eurot.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas suurenevad kulud puuetega isikute hoolekandes rehabilitatsiooniteenustele 122 750 eurot võrra, mis võimaldab suunata rehabilitatsiooniteenusele esialgselt planeeritust rohkem kliente. Eakate hoolekandeks nähakse täiendavalt ette 78 000 eurot ning laste asendushooldusteenuse kulud suurenevad 156 000 euro võrra. Lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks nähakse ete täiendavad vahendid 207 000 euro ulatuses. Lisaks suurendatakse kulu sünnitoetuste maksmiseks 20 770 euro võrra, sest 2019. aastal jõustus muudatus, mille alusel makstakse kaksikute sündimisel perele toetust 1000 eurot.

Korrakaitsekulud suurenevad seoses kõnekeskuse väljaarendamisega ning kavatsusega luua välitöid tegevad täiendavad ametikohad. Uus kõnekeskus Munitsipaalpolitsei Ametis hakkab tööle ööpäevaringselt ning saab endale Tallinna infotelefoni 1345 funktsiooni, lisaks on võimalik seda kriisiolukorras kasutada juhtimiskeskusena.

Haridusvaldkonnas kavandatakse koolikiusamise probleemiga süvendatult tegelemiseks koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogramme tutvustav konverents. Järveotsa tee 33 lasteaia rekonstrueerimiseks nähakse täiendavalt ette 1,15 miljonit eurot.

Kultuurivaldkonnas nähakse lisaeelarvega ette täiendavad vahendid Tallinna Linnamuuseumi investeeringuteks. Spordivaldkonnas aga kavandatakse Tallinna esindusmeeskondade toetuseks täiendavalt 96 890 eurot. Trammi ja trolli kontaktvõrgu kandemastide vahetuseks nähakse Tallinna Linnatranspordi ASile ette 415 000 eurot.

Tulenevalt SA Tallinna Televisioon nõukogu otsusest lõpetada telekanali tegevus alates 1. oktoobrist 2019, kavandatakse telekanali tegevuse lõpetamisega seotud erakorraliste kulutuste reserviks 1,6 miljonit eurot.

Lisaks nähakse investeerimistegevuse eelarves ette reserv summas 1 miljon eurot linna eelarvestrateegiast tulenevate investeeringute ettevalmistustöödeks.