ERJK-lt Ansipile ja Toomile läkitatud kirjadest selgub, et nii Ansipi kui ka Toomi valimiskampaaniaga seoses laekus ERJK-le info nende valimisreklaami kohta, milleks oli üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontolt sponsoreeritud üleskutse Ansipi ja Toomi valimiseks Euroopa Parlamenti. Reklaami kuvatõmmiselt paistab, et selle eest on tasunud ALDE.

ERJK juhib tähelepanu, et Euroopa tasandi erakondade rahastamist reguleeriva põhimääruses on sätestatud keeld kasutada Euroopa Liidu raha liikmesriikide erakondade või kandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks Euroopa Parlamendi valimistel. Nende riikide erakondadele ja kandidaatidele kohalduvad riigisisesed eeskirjad.

"Toetudes seni teadaolevale infole ja Eestis kehtivale erakonnaseadusele saab ALDE poolt Teie reklaami eest tasumist käsitleda kui võimalikku erakonnaseaduse rikkumist, mis seisneb juriidilise isiku poolt tehtud annetuses," seisab mõlemas kirjas. Erakonnaseaduse kohaselt on see keelatud ja selline annetus tuleb annetajale tagastada ehk sisuliselt hüvitada kulutused tehtud reklaamile.

Seoses eelnevaga palub ERJK vastata Ansipil ja Toomil küsimustele, kas nad on eelnimetatud reklaami eest kellelegi tasunud ja kui nad on seda teinud, siis esitada ERJK-le tasumist tõendav dokument.

Ühtlasi märgib ERJK, et kui Ansip ja Toom on teinud oma valimiskampaaniaks kulutusi isiklikest vahenditest, siis vastavalt erakonnaseadusele tuleb esitada valimiskampaania kulude ja kulude
tasumiseks kasutatud rahaliste vahendite aruanne erakonnale, kelle nimekirjas nad kandideerisid. Sellekohase koondaruande esitab erakond ERJK-le.