Läinud nädalal kirjutas Postimees, et TTÜ Ragnar Nurkse avaliku halduse instituut sai Euroopa Liidust OGI projekti jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki.

Vassimisega seoses kerkisid esile küsimused seoses ülikooli rektori Jaak Aaviksoo rolliga pettuse uurimisel. Miks ei jõutud viie kuuga konkreetse projekti sisulise uurimiseni, kuigi lekitaja Keegan McBride käis Aaviksooga kohtumas? Miks ei olnud dokumendid, mida McBride näitas, piisavad, et alustada auditit just OGI suhtes?

Aaviksoo on Delfile kättesaamatuks jäänud, kuid rektori asemel vastas ülikool kirjalikult, et Nurkse instituudi tegevust auditeeriti laiemalt, kuna konkreetse projekti uurimine oleks paljastanud McBride'i indentiteedi, mida ta toona ei soovinud avalikustada.

Jaak Aaviksoole esitatud küsimused, millele vastas ülikool:

Kui nüüdseks on Keegan McBride ise avalikkuse ette tulnud, oma nime ja näoga kõnelenud, siis miks on teema kommenteerimine teie jaoks endiselt komplitseeritud?

Teema on olnud kuni 22.08.2019 sündmusteni komplitseeritud, nüüd on olnud võimalik seda avatumalt käsitleda.

Neljapäevasel pressikonverentsil andsid tehnikaülikooli esindajad seni teadaoleva info baasil vastused. Pressikonverentsil osales ka Delfi ajakirjanik, kes oma küsimustele vastused sai. Veelgi enam süvitsiminevad vastused eeldavad asjaolude detailsemat uurimist, millega selleks loodud TalTechi komisjon on juba alustanud, esialgsetes tulemustest annab komisjon avalikkusele teada hiljemalt 2. septembril.

Lekitaja Keegan McBride väidab, et ta näitas projektiga seotud pettust tõestavaid dokumente, sealhulgas ka ajagraafikuid, oma sülearvutist ka teile. Teie ütlesite, et pole näinud konkreetseid tõendeid pettuse kohta. Kas McBride ei näidanud teile sülearvutist tõendeid?

Lekitaja näitas rektorile rida dokumente, mis olid valdavalt ülikoolis kättesaadavad ja väitis, et nende sisu ei vasta tegelikkusele, tuues omapoolseid argumente ja viiteid. Need olid piisavalt veenvad, et algatada erakorraline audit (rektori senise perioodi jooksul esimene ja ainus).

Kas see, et te ütlete, et projektidokumente ei saa pidada tõenditeks, ei ole tegeliku sisu vältimine? Kui oleks kohe alguses tehtud audit konkreetse projekti kohta, oleksid need samad dokumendid saanud tõenditeks. Miks te ei rääkinud teiste projektiga seotud inimestega, et uurida väidete tõele vastavust?

Lekitaja viitas mitmetele projektidele ja väitis toona ja tänagi, et pettus oli süsteemne ja hõlmas enamikku projekte. Kontsentreerimine auditikorralduses vaid tema otsesel osalusel läbiviidud projektile, oleks ta viivitamatult paljastanud, mida rektor oli lubanud vältida. Lekitaja vihjed jätsid mulje, et siseaudit leiab projektidest võimaliku pettuse suure tõenäosusega ka ilma konfidentsiaalsust rikkuvate osundusteta.

Ajakirjanduses konkreetsemalt välja toodud OGI projekt ei sattunud erakorralise auditi juhuslikku valimisse, kuna see oli lõppenud ning projekti lõpparuanne Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud.

Ütlesite neljapäeval, et kui oleks olnud konkreetne sisend, mille alusel võimalikku pettust edasi uurida, oleksite seda teinud. Küll aga tõestab Postimehe salvestis, et te ise ei soovinud neid. Tõendeid pakuti teile. Samuti tõestab salvestis, et McBride rääkis päris konkreetselt pettusest projektis. Miks te neid tõendeid ei soovinud, kui tema arvutist näidatu polnud piisav?

Võimalikku pettust püüdis rektori korraldusel uurida siseaudit, seega ei saa väita, et seda ei toimunud. Samas see, mida esitleti, oli ülikoolile kättesaadav ka ilma lekitaja "näpujälgedeta", ent sealt pettust otseselt ei ilmnenud. Tõendeid oli vaja nendes dokumentides sisalduva pettuse kohta.

Olete öelnud, et jäite ootama tõendeid, kuid teil olid kõik võimalused McBride kätte saada. Ta andis teile oma telefoninumbri, ta kirjutas teile vahetult pärast kohtumist, millele te vastasite "aitäh". Kas need väited vastavad tõele?

Jah, need väited vastavad tõele. Kohtumine oli oluline ja käivitava jõuga. Sellele järgnes erakorraline audit. Olukorra tõsidust lisab asjaolu, et selline erakorraline audit on rektori juhtimisperioodi jooksul esimene ja ainus.

McBride teile mais sõnumi, millele te ei vastanud. Miks te vihjajaga ise ühendust ei võtnud või kontakteerunud, kui ta uuris, kuidas vihje uurimisega läheb?

Erakorraline siseaudit ei tuvastanud ühtegi olulist rikkumist nende kontrollitud projektides. Ülikool võttis audititulemuse teadmiseks. Kuid tõepoolest, kahetsusväärselt ei andnud ülikool vihje andnud doktorandile sündmuste arengust teada.

Postimehes ilmunud salvestiselt on kuulda, et teile öeldakse ka konkreetse projekti nimi ja number. See peaks andma selge koha, mida ja kust uurida. Miks ikkagi antud projekti ei uuritud, vaid uuriti teisi projekte? Isegi, kui Euroopa Komisjon on seda auditeerinud, siis kas McBride'i väited polnud piisavalt tõsised, et ka neid kontrollida?

Vt punkti 3 vastust – oluline piirang konkreetse projekti uurimise korralduse andmisel oli konfidentsiaalsuse tagamine allikale. Väited olid aga piisavalt tõsiselt, mispeale järgnes erakorraline siseaudit.

Kas teil ei ole voli, kui teile on antud selgelt projekti nimi ja number ning esitatud – tsiteerin teid – “räiged süüdistused”, anda siseauditile korraldus uurida just seda projekti, mitte teisi, mis asjasse ei puutu?

Vt punkti nr 3 vastust. Allika sisendist tulenes muuhulgas vihje süsteemsele rikkumisele, mis võimaldas laiapõhjalisemat auditit.