„Riigireformi elluviimisega soovitakse saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine, valitussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum töökorraldus ning kogu sektori kulutuste suhteline vähenemine,“ ütles HTM-i kantsler Mart Laidmets.

„Meil on vaja üha nutikamaid ja efektiivsemaid lahendusi riigiaparaadi tegevuses, seega tuleb leida ümberkorralduste kohti, millega muuta valitsussektori tööd senisest paindlikumaks ning luua võimalused riigiasutuste ühtsemaks toimimiseks,“ selgitas Laidmets.

“Seoses struktuurivahendite vähenemisega alates 2021. aastaga algavast Euroopa Liidu eelarveperioodist ning üleminekuga tegevuspõhisele riigieelarvele 2020. aastaks, on vajalik, et toetuste administreerimise süsteem muutuks ressursisäästlikumaks, lihtsamaks ja ühtlustatumaks,” põhjendas RTK peadirektori asetäitja Martin Karro toetuste üksuste liitmist.

“Anname RTK-le üle hästi toimiva süsteemi, mille fookuses on teadus-arendustegevuse ja kõrghariduse strateegilised eesmärgid. Toetuste menetlusajad on lühenenud ja klientide tagasiside teenusele iga-aastaselt paranenud,” lausus SA Archimedes juhatuse liige Hanno Tomberg. “Meie ühine eesmärk on, et senine kvaliteet säiliks ja veelgi lihtsustuks toetuste kasutamine ülikoolide ja teadusasutuste jaoks.”

Sihtasutus Innove juhatuse liige Katri Targama lisas: “Rakendusüksuste liitmine viib seni eraldi asutustes ja valdkondades tegutsenud tugevate ekspertteadmisega töötajad ühe katuse alla. See annab võimaluse pakkuda spetsiifilisemat ekspertabi taotlejatele ja toetuse saajatele valdkondades, mis neile peavalu valmistavad (hanked, lepingute küsimused, erinevate rakendusskeemide kasutamine). Lisaks võimaldab ühinemine suunata vajadusel korraga rohkem ressurssi ühe või teise tegevuse kiiremasse elluviimisesse ning tagab taotlejate ja toetuse saajate võrdse kohtlemise ja kiirema teenuse jõudmise sihtgruppideni.“

Seoses SA Innove ja SA Archimedese toetuste rakendusüksuste funktsioonide ülevõtmisega 1. aprillist 2020 alustatakse sügisest koos RTK-ga töögrupiga, et valmistada ette sujuv protsess nii ületulevate töötajate, koostööpartnerite kui ka toetuse taotlejate jaoks.

Toetuste valdkonna konsolideerimine algas 1. septembril 2018 korraldusasutuse, sertifitseeriva asutuse ja nelja rakendusasutuse meetmete liikumisega RTKsse.