Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul aitaks ametite liitmine parandada pakutava teenuse kvaliteeti, sest protsess muutuks efektiivsemaks ning väheneks asutustevaheline killustatus ja dubleerimine. Ühendametite loomine suurendaks ministri hinnangul riigiasutuste vahelist sünergiat ning kodanike jaoks parimate võimalike lahenduste väljatöötamist.

Teise ajendina nimetas Aab soovi ressursse tõhusamalt juhtida. „Tööjõu- ja majandamiskulusid on võimalik ühendametites vähendada ametikohtade optimeerimise, tugitegevuste konsolideerimise, tööprotsesside parendamise ja digitaliseerimise, varade optimeerimise, juhtimistasandite vähendamise, bürokraatia vähendamise ja investeeringute korralduse korrastamise kaudu,” loetles ta. „Samal ajal on võimalik ühtlustada ühendametites riigitöötajate palgatasemeid ning vähendada palkade erisusi erinevate spetsialistide seas.”

Positiivseid mõjusid oleks ministri hinnangul veelgi: „Näiteks kujuneb ministeeriumile poliitika rakendamiseks ühtne ja mõjukas mõttekaaslane. Juhtimise seisukohast on võimalik tulemusvaldkondi ühendametite kaudu juhtida terviklikumalt, mis omakorda tagab tõhusamate ja mõjusamate poliitikate elluviimise.”

Õiguslik küsimärk

Möödunud nädalal saatis rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi justiitsministeeriumile kirja, milles sõnas, et põhimõtteliselt võiks ühendametite loomise ideed toetada, ent selle elluviimine eeldab mõningate õiguslike küsimuste selgeks tegemist. Näiteks vajab lahendamist küsimus, kas põhiseadus üldse võimaldaks ühe ameti paiknemist samaaegselt mitme ministeeriumi valitsemisalas.

Nimelt eeldab põhiseadus ministeeriumite valitsemisalade ja ministrite vastutusvaldkondade võimalikult selgepiirilist eristamist. Teisisõnu tuleks vältida olukorda, kus üks amet on mitme ministeeriumi valitsemisalas, kuna seeläbi hajub ministri vastutus oma vastutusvaldkonnas toimuva eest.

Küsitav on ka see, kuivõrd võimaldab vabariigi valitsuse seadus olukorda, kuis üks amet oleks mitme ministeeriumi valitsemisalas.

Praegu ei ole Eestis ükski amet või inspektsioon üheaegselt mitme ministeeriumi valitsemisalas.

Kui palju ühendametite loomine aitaks aastas riigieelarves raha säästa, ei ole selge. „Konkreetne rahaline sääst ühendamiste puhul sõltub oluliselt ühendatavatest asutustest ja valdkonnast, milles tegutsetakse ning eelarve vahenditest, mis asutustesse suunata on. Iga ühendamine on eriilmeline ning täpsed summad selguvad asutuste liitmise ettevalmistamiseks läbiviidava analüüsi käigus,” ütles Aab.

Konkreetsed ettepanekud ametite liitmise kohta tehakse vabariigi valitsuse kabinetiistungil augustis.