Artikkel räägib sellest, et justiitsministeerium algatas distsiplinaarmenetluse Põlva kohtutäituri Aive Kolsari suhtes, sest ta arestis korduvalt võlgnike pangakontodel oleva raha täies ulatuses, jätmata neile seaduses ettenähtud minimaalset summat.

Aive Kolsar kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema ja kohtutäituri ametitegevuse kohta eksitavat infot. Kaebaja palus Delfil avaldada õiendi, kuid Delfi pakkus talle kommentaari lisamise võimalust, mis teda aga ei rahuldanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et avaldatud info oli õige ja seda kinnitasid justiitsministeeriumi asekantsler ja kantsler. Delfi lisas, et uudis kajastas fakti, et kohtutäituri suhtes algatati distsiplinaarmenetlus ja põhjust, miks see algatati. Delfi selgitas, et artiklis ei antud kaebaja tegevusele hinnangut, samuti ei ole tegemist konflikti sisaldava looga. Delfi märkis, et kaebaja ei vaidlustanud asjaolu, et ta rikkumise toime pani ega ka asjaolu, et menetlus algatati. Delfi vastas, et kaebajale pakuti kommentaari võimalust, kuid ta keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel on ühest inimesest, kelle kohta esitatakse süüdistusi ja kes on konflikti osapool, oleks Delfi pidanud Aive Kolsarile sõna andma.