Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt maksimumsumma vääriliseks ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule.

Üllatuslikult vähendas volikogu aga toetust viiekordselt ilma otsust põhjendamata, olles kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes sajaprotsendiliselt.

Tänases kohtuotsuses tunnistaski halduskohus õigusvastaseks Rakvere linnavolikogu mulluse 28. veebruari otsuse jätta filmifestival toetuseta. Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow’le väiksemad toetused võrreldes soovituga ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus.

Kohus lisas, et kuna Rakvere linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama.

Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal selgitas: “Eesti inimõiguste keskus rõõmustab kohtuotsuse üle, sest demokraatlikus ja inimõigusi austavas riigis peavad avaliku võimu otsused austama seadusi ja olema vabad isiklikest eelarvamustest.”

Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel.

Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest.

Festhearti korraldaja Keio Soomelt tõdes:“Kohtusse minek on teatud mõttes äärmuslik abinõu, kuid meie jaoks oli oluline tõestada, et Rakvere linnavolikogu tegi selgelt ebaseadusliku ja diskrimineeriva otsuse, mis leidis kohtus ka kinnitust. Loodame, et meie juhtum annab julgust vajadusel diskrimineerimisele vastu seista. Samuti loodame, et edaspidi hakkab linn võrdselt toetama erinevaid kultuuriüritusi ja säravaid ideid mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.”

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere jõulukuuse autor Teet Suur.

Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami
Ma pole otsusega saanud veel tutvuda ja pealegi oli nende [Festhearti korraldajate] poolt kaks hagi üleval. Minu hinnangul ei olnud tegemist diskrimineerimisega, nii palju võin ma öelda. Volikogu otsustab enda arvamuse järgi, kas toetus anda või ei. Mõni ei tahtnud üldse näiteks toetada, isegi seda väikest summat ei tahtnud anda.
Jaga
Kommentaarid