„Seega on ajakirjanduses palju kajastamist leidnud Harju tänava äärsele haljasalale kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Karistuse määramine on Muinsuskaitseameti pädevuses.“

Seaduse kohaselt saab töö tegemise eest ilma ameti loata karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond teostas eile kohapeal paikvaatluse, tuvastas rikkumise ja esitab vastavasisulised materjalid muinsuskaitseametile.

Muinsuskaitseseaduse järgi on vaja luba muinsuskaitsealal kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks. "Harju tänaval toimunu puhul ei ole tegemist kaevetöödega. Seda nii muinsuskaitse igapäevases parktikas ega ka Tallinna linna enda kaevetööde eeskirjade järgi," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. "Ka puudub selle koha peal selles sügavuses arheoloogiline kultuurkiht, mis oleks sarnase tegevuse korral võinud kahjustada saada. Lisaks ei ole kartulipeenra rajamine vastuolus Tallinna linna heakorra eeskirjadega. Seega, peenarde rajamine vanalinnades ega hauaplatsidele lillede istutamine kaitsealustel kalmistutel ei nõua muinsuskaitselist luba," lisas ta.

Raie rõhutas, et kuna tegu ei ole muinsuskaitselise küsimuse või muinsuskaitseseaduse rikkumisega, ei pea muinsuskaitseamet vajalikuks antud olukorras osapoolte vaidlusesse sekkuda.

"Mõistame mõlema osapoole argumente, nii omaniku püüdlust probleemile tähelepanu tõmmates veenda linnavalitsust lahenduseni jõudma, kui ka linnavalitsuse soovi näha Harju tänava haljasala osas terviklikku, projekti kohast haljastuslahendust. Hetkel on siiski tegu pärandit mitte kahjustava tegevusega."

Tallinna linnavolikogu otsustas vaidlusalusele Harju tn 30 kinnisasja osale, millele on rajatud Nõelasilma tugimüür, Tallinna linna kasuks sundvalduse seada. Lähtudes kohtuotsusest ja vajadusest leida kinnistu omanikku vähim koormav viis teerajatise säilimiseks seadis linn tasulise sundvalduse 35m2 osale kinnistust.

Eile rajas Harju 30 kinnistule kartulipõllu ettevõtja Heino Viik, kes pole oma maalapile saanud üle 10 aasta midagi ehitada. Protesti märgiks tegi ta sel aastal kartulipõllu, järgmisel aastal lubas ta rajada energiavõsa.

Vaidlus sai alguse kui linnavalitsus rajas Harju tänava äärde haljasala ning otsis maaomanike käest maa välja, makstes toona ettevõtjatele iga ruutmeetri eest üle 4400 euro. Haljasala rajamisel polnud kokkuleppesse arvestatud Harju 30 kinnistut, mis ühendab Niguliste kiriku tagust ala Harju tänavaga Nõelasilma värava ja Trepi tänava, mis osaliselt rajati Viigi maale.

Viik pole saanud luba ehitada oma maatükile ühtegi hoonet, kuigi tegemist on poolenisti äri- ja elamumaaga. Ta maksab kohusetundlikult maamaksu (14 aasta vältel on seda kokku teinud 60 000 euro eest), kuid pole saanud midagi oma maale ehitada.

Ta on olnud valmis ka maale oma maad maha müüma, kuid linna sõnul küsib Viik selle eest liiga palju.