Õiguskantsler Ülle Madise poole pöördus kaht last üksi kasvatav lapsevanem murega, et lastele makstava toitjakaotuspensioni pärast ei saa ta täiel määral kasutada laste eest ettenähtud täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise võimalust.

Sellise olukorra on põhjustanud mullune maksumuudatus, kui riigikogu kaotas pensionide osas täiendava maksuvaba tulu. Kuna pensionidele enam eraldi maksuvabastust ei kehti, arvestatakse toitjakaotuspension lapse maksustatava tulu hulka, mis vähendab vanemale ettenähtud maksusoodustust.

Riik maksab vanema kaotanud lastele toitjakaotuspensioni selleks, et aidata katta laste ülalpidamiseks vajalikke kulusid, selgitas Madise. Olemuslikult on toitjakaotuspension sarnane lastest eraldi elava vanema makstava elatisega, toitjakaotuspensioni maksab aga riik, sest lapse ülalpidaja on surnud.

Madise hinnangul on kehtiv maksusüsteem pannud vanema kaotanud pered halvemasse olukorda kui teised pered.

"Ei ole alust arvata, et pered, kus mõlemad vanemad on elus, vajavad maksusoodustuse näol riigilt rohkem toetust kui vanema kaotanud lastega pered. Ka ei saa laste ja perede erinevat kohtlemist õigustada pelgalt argumendiga, et maksu- ja pensionisüsteem on lihtsalt nõnda kujundatud," kirjutas Madise.

Õiguskantsler selgitas, et kui mõlemad vanemad elavad
ja kasvatavad lapsi koos, ei vähenda vanemate teenitud ja laste ülalpidamiseks mõeldud raha
ühelgi juhul laste eest maha arvatava täiendava maksuvaba tulu suurust. Kui vanemad on lahutatud
ja üks vanematest maksab lapse ülalpidamiseks elatist, ei piira see lapse eest täiendava
maksuvaba tulu mahaarvamise õigust, sest elatis ei ole lapse maksustatav tulu. Madise tõi välja, et tavaliselt on elatis
ka toitjakaotuspensionist suurem.

Õiguskantsler pakkus välja lahendused, kuidas laste ja perede erinev kohtlemine lõpetada. Üks võimalus on muuta tulumaksuseadust, et toitjakaotuspension ei vähendaks täiendavat maksuvaba tulu. Teiseks on riigikogul võimalus toitjakaotuspension tulumaksust vabastada, sest ka nii ei mõjutaks toitjakaotuspension täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õigust.

Madise esitas oma seisukohad riigikogu sotsiaal- ja rahanduskomisjonidele.