"Kutsusin täna kokku Hiiumaa vallavolikogu istungi, et võtta seisukoht volikogu otsuse suhtes, millega volikogu liikmed määrasid iseendale preemia," sõnas volikogu esimees Aivar Viidik.

Viidik lisas, et püüab volikogu liikmeid ka mõista. "Hiidlastel on ammusest ajast põhimõte, et kiitus on nii tähtis asi, et seda ei tohi kellegi teise hoolde jätta. Eks volikogu liikmed lähtusid ka sellest. Paraku ei luba seadus selle kiitusega koos preemiat maksta," ütles Viidik.

Nimelt tegi volikogu liige Artur Valk 20.12.2018 toimunud istungil Hiiumaa Vallavolikogu päevakorrapunktis nr 21 esitatud eelnõule muudatusettepaneku maksta võrdsetel alustel teenistujatega preemiat ka volikogu liikmetele. Vallavanem oli määranud kõigile vallatöötajatele jõulupreemiat suuruses 120 eurot ning vallavolikogu soovis sellest samuti osa saada.

Volikogu hääletuse tulemusel otsustati muudatusettepanek lisada eelnõule ning tervikteksti hääletusel võeti muudetud eelnõu vastu.

Rahandusministeerium märkas aga ebakõla ning saatis volikogule omapoolse märgukirja. KOKS § 17 lõike 2 järgi peab volikogu liige juhinduma seadusest. Ka juhul kui volikogu liige ei teadnud otsustamisel, et taolise otsuse tegemiseks seadusest tulenevad volitused puuduvad, on tegemist kehtiva õiguse rikkumisega.

Kuna antud juhul puudus üleüldse õiguslik alus volikogu liikmetele preemia maksmiseks, siis sellist otsust täitmisele pöörata ei saa. Seadusega vastuolu lahendamiseks tuleks Hiiumaa vallavolikogul vastav volikogu otsus kehtetuks tunnistada osas, mis näeb ette volikogu liikmetele preemia maksmise. Seda ka tänasel erakorralisel istungil tehti.