Vaidluse ajendiks oli asjaolu, et Tartu vallavalitsus keeldus väljastamast teabenõudjale isikustatud kujul andmeid valla töötajatele töötasu määramise kohta. Väljastati vaid ametnike palgaandmed. Teabenõudja esitas seepeale vaide Andmekaitse Inspektsioonile ja viimane kohustaski vallavalitsust väljastama teabenõudega küsitud käskkirjad koos töötajate tasusid puudutava infoga. Tartu Vallavalitsus sellega ei nõustunud ja vaidlustas inspektsiooni ettekirjutuse halduskohtus.

Riigikohtu halduskolleegium möönis, et seadusandja seisukoht kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikkuse kohta ei ole üheselt tuvastatav. Kõnealusel juhul põrkuvad kaks vastandlikku põhiõigust: õigus saada teavet kohalikult omavalitsuselt tema tegevuse kohta ja kohaliku omavalitsuse töötajate õigus eraelu puutumatusele.

Kolleegiumi hinnangul võimaldab põhiseadus avaldada omavalitsuse töötajate töötasu nii nimeliselt kui ka anonüümselt. Antud juhul tuleb avaliku teabe seadust ja töölepingu seadust tõlgendada siiski selliselt, et see kohustab omavalitsust teabenõude saamisel edastama töötajate nimed ja neile makstud töötasud sõltumata töökohast. Töötasude avalikustamine on kantud eesmärgist tagada kohaliku omavalitsuse vara kasutamise läbipaistvus ja korruptsiooni vältimine.

Riigikohus lisas, et kohustus teabenõude korras töötajate töötasu kohta infot avaldada ei tähenda siiski selle avalikustamiskohustust veebilehel sarnaselt ametnike palgaandmetele. Ka rõhutas Riigikohus, et vaidluse raames on vaatluse all üksnes kohaliku omavalitsuse, mitte kogu avaliku sektori töötajate töötasu avalikkus.

Eeltoodust tulenevalt pidas Riigikohus inspektsiooni ettekirjutust õiguspäraseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid