Algatuse on ellu kutsunud Eesti Keele Instituut. Aastate jooksul on auhinnatud nii lihtsaid lepingublankette, kaarte, tabavaid sotsiaalkampaaniaid, õpikuid.

Kampaania mõte on lihtsustada ja ühtlustada ühiskonnas keelepilti. Sellel on kaks peamist sõnumit: "selge suhtlus hoiab kokku nii aega kui ka raha" ja "teeme üheskoos Eesti avaliku suhtluse selgemaks".

Õiguskantsleri kommunikatsioonijuht Janek Luts aitas välja valida hulga kehvasti või selgusetult sõnastatud lausekatkendeid, mida ametlikus keeles kasutatud on. Õiguskantsleri poolt toetatud algatuse eesmärk oleks muuhulgas ka selliseid keerukusi vältida või vähendada.

"Selge sõnumi" kampaaniale saab esitada töid kuni 30. septembrini.

Viska pilk peale ja jaga kommentaarides, kuidas võiks neid õigustehnilisi, kuid vajalikke tekste edastada lihtsamalt?

 • Lisaks enda poolt koostatud ülesannetele, toimub jooksvalt ka teiste poolt koostatud ülesannete tagasisidestamine
 • Ka nende uuringute põhjal toimub Gruusia õpilastes positiivseid arenguid, eriti just kõige nõrgemate õpilaste osas
 • Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust
 • Näitus on pühendatud meie parlamentaarse riigi sünni aluseks olnud „juurtele"
 • Perekeskis vägivallatsenud isikut on võimalik 48 tundi tülikoldest eemal hoida
 • Hea usu põhimõttest tulenevalt oleks vastuvõetamatu, aga ka vastuolus privaatautonoomia, ettevõtlusvabaduse ja omandiõiguse põhimõttega, kui sellises olukorras asuda seisukohale, et ühelgi juhtorgani liikmel ei oleks seadusest tulenevat juhtorgani liikme pädevust
 • Pooled teostavad tööde teostamise kontrolli omavahel kooskõlastatult Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras ise või läbi selleks volitatud kolmandate isikute
 • Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ning kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt, kui Lepingust ei ole ennetähtaegselt Lepingus või seaduses ettenähtud juhtudel taganetud
 • Sihtasutuse organisatsioonipõhise strateegia aastateks 2015 – 2020 eesmärgiks on määratleda sihtasutuse ja selle ühiskondliku mõju visioon, mida sihtasutus järgib oma eesmärkide seadmisel ja tegevuste elluviimisel, visiooni saavutamiseks vajalikud valdkondlikud mõjueesmärgid, sihtasutuse missioon, väärtused ja organisatsioonipõhised arengueesmärgid
 • Taotlejal puudub Taotlusvooru taotluse esitamise tähtpäevale järgneva tööpäeva seisuga Eesti riikliku maksu maksuvõlg ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg
 • 2018. aasta 1. märtsist muutus vanemahüvitise süsteem oluliselt soodsamaks neile, kes teevad vanemahüvitise saamise ajal tööd. Muutus põhimõte, et üle vanemahüvitise määra töist tulu teenival vanemal, vähendatakse vanemahüvitist iga kahe üle pooleteistkordse hüvitise määra teenitud euro kohta ühe euro võrra. Nüüdsest võib vanem teenida töist tulu pooleteistkordse keskmise palga ulatuses ilma, et isiku vanemahüvitist vähendataks. Neile, kes saavad vanemahüvitist ja käivad samal ajal tööl, arvutatakse hüvitise suurus spetsiaalse vanemahüvitise ümberarvutamise valemiga. Kui lapsevanem töötab, siis hüvitise vähendamine algab pooleteistkordset keskmist ületavast tulust. Hüvitist vähendatakse iga kahe üle pooleteistkordse keskmise palga teenitud euro kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati vanemahüvitise määr.
 • Töötukassa toimetab kätte osalise töövõimega isikule käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse vastavalt isiku poolt töövõimetoetuse taotluses tehtud valikule elektrooniliselt, lihtkirjaga või tähtkirjaga või teeb selle kättesaadavaks töötukassa kohalikus osakonnas viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates
 • Tehingu teine pool võib võlgnikult nõuda tehingu järgi üleantu tagastamist, tagastamise võimatuse korral aga üleantu väärtuse hüvitamist tagasivõitmise korras kuue kuu jooksul tehingu teiselt poolelt vara väljamõistmise kohtuotsuse jõustumisest alates, kui aga tehingu teine pool on andnud tagasivõitmisele kuuluva vara sissenõudjale üle kohtuotsuseta, siis vara üleandmise päevast alates
 • Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse puhul ning seitsme päeva jooksul kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kokkulepitud tähtpäevast arvates. Kui isik ei ole nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada
 • Isikule, kes oli riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud viimase püsiva töövõimetuse ekspertiisiga püsivalt töövõimetuks kestusega vähemalt kaks aastat ja kes esitab hiljemalt püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal käesoleva seaduse alusel töövõime hindamise taotluse ning kellel tuvastatakse osaline või puuduv töövõime, või isikule, kellele riiklike elatusrahade seaduse alusel tähtajatult määratud invaliidusgrupp on riikliku pensionikindlustuse seaduse § 58 kohaselt loetud vastavaks vanaduspensioni eani määratud püsivale töövõimetusele töövõime kaotusega 40–100 protsenti, makstakse töövõimetoetust suuruses, mis on võrdne talle viimati riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstud töövõimetuspensioniga kalendripäeva kohta, kui käesoleva seaduse alusel makstav töövõimetoetus kalendripäeva kohta on sellest väiksem.
 • Konto arestitakse arestimisakti alusel selles näidatud ulatuses. Kontol olev raha kantakse vastavalt arestimisaktile arestitud ulatuses üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui täitedokumendiks on muu kui lapsele kohtumenetluse ajal elatise maksmise nõude kohta tehtud hagi tagamise määrus. Kui arestimise hetkel ei ole võlgniku kontol arestimisaktis näidatud ulatuses raha, loetakse puudujäävas osas arestituks ka pärast arestimise hetke kontole laekuvad summad. Pärast arestimise hetke kontole laekuvad summad kantakse üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole kuni arestimisakti täitmiseni.
 • Sihtasutus avaldab kahetsust käesoleva asjade käigu üle, kuid antud juhul puudus sihtasutusel muu valik, kuivõrd sihtasutusel on vaja tagada lepinguga tellitud tööde nõuetekohast jätkuvat teostamist piiratud ajaressursi sees, kus on antud lepingu täitmisega seonduvalt olulisel määral kaotatud ka aega vaidlustele, mis ei ole kuidagi aidanud kaasa tähtaegselt püstitatud tulemuste saavutamisele ja mis üldises plaanis on keskendunud sellele, kuidas sihtasutus peaks aru saama töö eesmärkidest, kuigi sihtasutus on lepingulises suhtes tellija ja järelikult ka see, kes on pädev ütlema, milles seisneb tellitud töö ja mis töö vajab tegemist.
 • Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa
 • Lepingu sõlmimisel on lähtutud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.2 „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks“ (valdkondliku arengukava ”Lõimuv Eesti 2020” rakendusplaani kood 2.1.1) ning riigihangete seaduse § 18².