Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kohtus Luunjas 2. jalaväebrigaadi staabis brigaadi juhtkonnaga, et arutada tulevikuperspektiive ning saada ülevaade linnaku taristu ja brigaadi reservüksuste tehnika ja varustuse hetkeseisust.

Rääkides brigaadi tulevikuarengutest rõhutas kindral Terras valmistumist suurõppuseks Siil 2022, kus 2. jalaväebrigaadil on kandev roll. „Järgmise kolme aasta jooksul seisavad 2. jalaväebrigaadil ees äärmiselt olulised ülesanded, et Siil 2022 õppusel edukalt esineda. Seda silmas pidades on tegemist prioriteetse üksusega kogu kaitseväe arengule ja olen veendunud, et senise suurepärase töö valguses täidab brigaad püstitatud eesmärgid kindlalt,“ ütles kindral Terras.

Lisaks tutvus kaitseväe juhataja Luunja linnakus 2. jalaväebrigaadi reservüksuste varustuse, relvastuse ja tehnika hoiutingimuste ning hetkeseisuga.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eestis paiknev kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon ja tagalapataljon, ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.