Reidi tee (lõigus Ahtri tn - Jõe tn - Lootsi tn ristmikust kuni Narva mnt - Pirita tee ristmikuni) tööde käigus ehitatakse 1,93 km ulatuses uus teetrass ning rekonstrueeritakse 1,41 km ulatuses olemasolevaid teelõike, mis loob kesklinna läbiva transiitliikluse ümbersuunamiseks põhjapoolse möödasõidukoridori ning tagab kiirema, mugavama ja ohutuma ühenduse Tallinna sadamatest riigi põhimagistraalideni, millede kaudu toimub rahvusvaheline liiklus ja kaubavedu. Projekti mahus rajatakse uusi ja rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 kilomeetrit ning ehitatakse rannapromenaad. Ligi 500 m pikkusel lõigul rajatakse uus kaldakindlustus (Russalka mälestussamba ja Pikksilma tn vahele).

Reidi teele rajatakse ühistranspordipeatused Reidi tee – Uus-Sadama tn ristmiku, Reidi tee – Pikksilma tn ja Reidi tee – Narva mnt ristmiku piirkonda. Tööde käigus ehitatakse või rekonstrueeritakse tänavavalgustus; sademevee- ja olmevee kanalisatsioon, sh rekonstrueeritakse Kadrioru ja Pirita sademevee väljalasud, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja maakaabelliinid, gaasitorustik, kaugküttetorustik, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid, rajatakse piirded ja väravad ning rajatakse haljastus (tänava- ja pargipuud, põõsad, püsikud).

Töövõtulepingu kogumaksumus on 38 113 503 eurot koos käibemaksuga. Lepingusse on kaasatud kaasfinantseerijatena AS Tallinna Vesi ning OÜ Elektrilevi. Tööde teostamiseks on 550 päeva. Reidi tee ehitust toetatakse Ühtekuuluvusfondist toetuse määraga 85% ning ehitust kaasfinantseerib ka Tallinna Sadam.