Savisaarele esitatud üks süüdistus puudutab Tallinna linnale kuuluvate pindade rentimist Estkompexim Toitlustus OÜ-le. Estkompexim üüris pinna edasi Amintor OÜ-le, mis pidas seal restorani. Linna ja Estkompeximi vaheline üürileping sätestas, et allüürnikult ei tohi Estkompexim küsida rohkem raha kui firma linnale maksab.

Tegelikult oli lisaks üürilepingule Estkompexim Toitlustus OÜ ja Amintori vahel ka teine leping suurte summade peale. Nüüd vaidlevad mõlemad firmad kohtus nende lepingute üle.

Pilv selgitas, et Estkompexim Toitlustus OÜ-l on tõepoolest kaks pooleliolevat vaidlust Amintor OÜ-ga seoses Mündi 2/Raekoja plats 10/Saiakangi 1, Tallinn asuvate äripindade üürilepinguga. Seonduvalt Edgar Savisaare, Alexander Kofkini ja teiste kriminaalasjaga on Amintor OÜ asunud üllatuslikult tuginema pooltevahelise koostöölepingu tühisusele ja keeldunud tagantjärgi alates 01.09.2017 oma kohustuste täitmisest.

"Poolte koostöölepingu kohaselt on viidatud ruumide üürileping koostöölepingu lisaks ja kehtib poolte vahel kuni koostöölepingu kehtivuse lõpuni," kommenteeris Pilv.

"Meie kliendi arvates püüab Amintor kriminaalmenetlust enda huvides ära kasutada ja on asunud esitama kunstlikke väiteid vältimaks koostöölepinguga seatud kohustuste täitmist. Seda olukorras, kus on varasemalt pooltevahelist koostöölepingut üle 10 aasta ilma igasuguste vaidlusteta täitnud," teatas Pilv.

"Seetõttu ei ole Amintor OÜ tasunud koostöölepinguga kokkulepitud tasu, mistõttu on Estkompexim Toitlustus ülesse öelnud ka üürilepingu eelmise aasta lõpust ja pöördunud novembris 2017 Amintori vastu koostöölepingust tuleneva võlgnevuse nõudega kohtusse. Estkompexim Toitlustus hagi on Harju Maakohtu poolt rahuldatud tagaseljaotsusega, kuid otsus ei ole veel jõustunud, sest Amintor on kasutanud oma kaebeõigust."

"Amintor OÜ on ajaliselt hilisemalt omakorda esitanud kohtusse hagi pooltevahelise koostöölepingu, mille lisaks oli ka eelviidatud äripindade üürileping, tühisuse tuvastamise nõudes. Amintor OÜ on hagi tagamise korras taotlenud üüripindadel tegutsemise jätkamise võimaldamist kuni vaidluse lõpuni. Maakohus rahuldas hagi tagamise taotluse, mille Estkompexim Toitlustustus on vaidlustanud kui poolte õiguste tasakaalu suhtes ebaõiglase ja ebaproportsionaalse õiguskaitse. Riigikohus võttis hiljuti Estkompexim Toitlustuse määruskaebuse menetlusse ja teeb selles asjas lahendi juunikuu jooksul," selgitas Pilv.

Amintori advokaat Vahur Kivistik ütles "Pealtnägijale", et Kofkini firma pani üürilepingu sõlmimisel Amintoriga lisatingimuseks täiendava "puuklepingu", millega Kofkini firma annab justkui kasutada seadmeid ja osutab teenust, mida tegelikult ei tehtud.

Ehk kui uskuda firma hagi, oli neil aastaid Kofkiniga sisuliselt fiktiivne leping tehnika rendiks, mille sisse oli peidetud kordades suurem üüriraha. Nüüd tahab Amintor selle tühistada ja alusetult makstud ligi 350 000 eurot Kofkinilt tagasi saada.