Kas olete näiteks kuulnud vereseadusest, söödaseadusest või üleliigse laovaru tasu seadusest?

Seadused, mida isikuandmete kaitse seaduse tõttu muudetakse, on järgmised:

alkoholiseadus
hasartmänguseadus
spordiseadus
muuseumiseadus
keeleseadus
Eesti Rahvusraamatukogu seadus
Eesti Rahvusringhäälingu seadus
inimgeeniuuringute seadus
kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus
loovisikute ja loomeliitude seadus
muinsuskaitseseadus
Rahvaraamatukogu seadus
teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus
Eesti Vabariigi haridusseadus
erakooliseadus
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
õppetoetuste ja õppelaenu seadus
elektrituruseadus
elektroonilise side seadus
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
kutseseadus
töölepingu seadus
töötervishoiu ja tööohutuse seadus
tööturuteenuste ja -toetuste seadus
töötuskindlustuse seadus
töövõimetoetuse seadus
sotsiaalhoolekande seadus
sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Eesti Haigekassa seadus
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
päästeseadus
rahvatervise seadus
tervishoiuteenuste korraldamise seadus
rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus
ravikindlustuse seadus
ravimiseadus
vereseadus
Euroopa Liidu kodaniku seadus
abieluvararegistri seadus
abipolitseiniku seadus
avaliku teabe seadus
riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
välissuhtlemisseadus
konsulaarseadus
riikliku statistika seadus
ruumiandmete seadus
avaliku teenistuse seadus
arhiiviseadus
halduskohtumenetluse seadustik
haldusmenetluse seadus
isikut tõendavate dokumentide seadus
riigikontrolli seadus
julgeolekuasutuste seadus
Kaitseliidu seadus
kaitseväeteenistuse seadus
riigikaitseseadus
riigikaitseliste sundkoormiste seadus
karistusregistri seadus
karistusseadustik
keskkonnaregistri seadus
kinnistusraamatuseadus
kodakondsuse seadus
välismaalaste seadus
välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
kohtuekspertiisiseadus
korrakaitseseadus
seadme ohutuse seadus
väärteomenetluse seadustik
korruptsioonivastase seadus
kriminaalhooldusseadus
kriminaalmenetluse seadustik
tsiviilkohtumenetluse seadustik
vangistusseadus
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
prokuratuuriseadus
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
relvaseadus
riigihangete seadus
rahvastikuregistri seadus
perekonnaseisutoimingute seadus
riigilõivuseadus
tolliseadus
alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
maksualase teabevahetuse seadus
maksukorralduse seadus
finantsinspektsiooni seadus
finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus
investeerimisfondide seadus
kaubandustegevuse seadus
keskkonnatasude seadus
kindlustustegevuse seadus
konkurentsiseadus
krediidiandjate ja -vahendajate seadus
krediidiasutuste seadus
makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
söödaseadus
taimekaitseseadus
taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
maagaasiseadus
mahepõllumajanduse seadus
veterinaarkorralduse seadus
väetiseseadus
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
väärtpaberite registri pidamise seadus
üleliigse laovaru tasu seadus
laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
liiklusseadus
lennundusseadus
vedelkütuse seadus
postiseadus
atmosfääriõhu kaitse seadus
jäätmeseadus
pakendiseadus
keskkonnajärelevalve seadus
loomakaitseseadus
loomatauditõrje seadus
metsaseadus