Metsaraiet kritiseeris oma sotsiaalmeedia lehel Eesti Loodusturismi Ühing. Keskkonnaamet aga kaitseb otsust piiratud raiet lubada.

Keskkonnaameti sisekommunikatsiooni peaspetsialist Maiki Lipandi sõnul on sellel kinnistul vastavalt rahvuspargi kaitse-eeskirjale lubatud turberaie (aegjärkne raie ja veerraie), harvendusraie ja sanitaarraie.

Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja kohaselt on piiranguvööndis lubatud turberaie kuni ühe hektari suuruse langina. Keelatud on üle 140-aastaste okaspuude, üle 120-aastaste kõvalehtpuude ja üle 80-aastaste pehmelehtpuude raiumine; samuti on keelatud puurindest puuliigi või vanuserühma väljaraie.

Keskkonnaamet hindab Lipandi sõnul metsateatiste menetlemisel kavandatud tegevuste vastavust seadusandlikele aktidele, nt metsaseadusele, looduskaitseseadusele, kaitse-eeskirjale. Eraldistel, kus leidub kaitse-eeskirjas mainitud vanu puid või tekib oht puurindest liigi või vanuserühma väljaraieks, on keskkonnaamet juhtinud metsateatist väljastades tähelepanu kaitse-eeskirjale ja selgitanud, et taoliste puude raie on eeskirjaga vastuolus.

"Tõramaa kinnistul asub keskkonnaregistri andmetel osaliselt musträhni elupaik ja osaliselt händkaku elupaik. Mõlema linnuliigi näol on tegu III kategooria kaitsealuste liikidega. Händkaku elupaigas on lubatud teostada harvendusraiet ning musträhni elupaigas lisaks ka turberaiet ja sanitaarraiet," kommenteeris Lipand.

Keskkonnaamet andis nimetatud raieteks kõnealusele kinnistusele vastavad raieõigused, kuid teatud tingimustel.

Keskkonnaamet on metsateatistele seadnud tingimuse, et raie teostamine on keelatud nimetatud linnuliikide pesitsusajal, milleks händkakul on ajavahemik 15. veebruar kuni 30. juuni ning musträhnil ajavahemik 15. märts kuni 30. juuni. Ühtlasi on keskkonnaamet andnud soovituse säilitada raie tegemisel õõnsustega puid lähtuvalt nimetatud liikide elupaiganõudlustest. Kavandatud raied hõlmavad mõlema linnuliigi pesitsusterritooriumi vaid osaliselt.

Metsateatisega seatud tingimused kuuluvad raie teostamisel täitmisele ning järelvalvet selle üle teostab keskkonnainspektsioon.

Antud juhul on kõnealuse kinnistu omanik Lipandi sõnul andnud metsakasutuse õigused kasutusvalduse lepinguga üle raieõiguse taotlejale, kellele laieneb kogu vastutus, sealhulgas kõik kohustused ja tingimused.