Täna tulevad kohtusse tunnistama Jüri Kurba, Malle Pahapill, Alexander Pihlo, Tarmo Jõulu, Siim Kadak, Raivo Herma ja Heli Kirikal.

Rahapesu episoodi kirjeldus riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse süüdistuskõnes

"Rahapesu Andmebüroo andmetel ilmnesid 2011.a Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevuses rahapesu tunnused. Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud, et 1997.a avas E. Savisaar oma ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks Zürichis asuvas Cantrade Private Bank Ltd pangas Briti Neitsisaartel asutatud ettevõtte Arsai Investments Ltd nimele pangakonto, kuhu 2007.a laekus läbi fondi Algel Familienstiftung Alexander Kofkinilt 191 570 eurot selgitusega „Laen“.

Prokuratuur soovib esitada tõendid selle kohta, et nimetatud rahasumma on käsitletav pistisena E. Savisaare poolt oma ametiseisundi kasutamise eest. Nimelt oli rahasumma mõeldud selle eest, et E. Savisaar andis linnapeana Tallinna linnas korralduse A. Kofkiniga seotud ettevõttele OÜ Estkompexim suunatud konkursi korraldamiseks ning lubas ettevõttel püstitada kiirtoitlustuseks mõeldud müügikioskeid ilma seaduses ettenähtud kooskõlastuste ja lubadeta. Tegemist on tuntud „Viinivorsti kiirtoitlustuskioskite konkursiga“. Samuti oli nimetatud summa mõeldud ka selle eest, et E. Savisaar korraldas Tallinna linna poolt A. Kofkini ettevõttele Konga Invest võõrandatud kinnistutele aadressil Pikk 29/ Lai tn 24, Tallinn ja Pikk tn 33,Tallinn hoonete rekonstrueerimiseks vajaminevad ehitusload vastavate taotluste esitamisega samal päeval ning lihtsustas Meriton hotelli ehituse käiku. Lisaks ka selle eest, et E. Savisaar võttis vastu korralduse, millega anti A. Kofkini ettevõttele Estkompexim viieks aastaks otsustuskorras üürile äripinnad aadressil Mündi tn 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1, Tallinn.

Eelnevat kuritegelikku vara hakkas E. Savisaar kasutama 2009.a, nimelt seoses abielulahutuse vormistamise ja abieluvara jagamisega. 2009.a. oktoobris sõlmis Edgar Savisaar OÜ-ga Bravotex (juhatuse liikmed Siim ja Sulev Seppik) 28.10.2009 laenulepingu, mille kohaselt võttis E. Savisaar nimetatud äriühingult lühiajaliselt laenu kogusummas 173 073 eurot. Peale laenusumma laekumist esitas E. Savisaar SEB Pangale avalduse, millega soovis enda ja AS SEB Pank vahel sõlmitud laenulepingu ning Vilja Savisaare ja AS SEB Pank vahel sõlmitud laenulepingu ennetähtaegselt lõpetada ja laenud kogusummas 209 123 eurot enda AS SEB Pank arvelduskontol olevatest vahenditest tagasi maksta. Soovides tagasi maksta aga OÜ-lt Bravotex võetud laenu, otsustas E. Savisaar selleks võtta kasutusele endaga seotud ettevõtte Arsai Investments Ltd Šveitsis asuval pangakontol olevad pistisena laekunud rahalised vahendid.

Selleks aga, et endiselt varjata enda seotust eelpoolnimetatud Šveitsi ettevõtte ja selle pangakontol asuvate kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega, sõlmis E. Savisaar novembris 2009 Vaduzis kokkuleppel Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiseriga tegelikkusele mittevastava laenulepingu, lepingu kohaselt andis Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiser E. Savisaarele laenu summas 173 550,81 eurot tähtajaga 8 aastat intressiga 8%. Samal kuupäeval avas aga Peter Kaiser samas Zürichi pangas Pipa Business Corporation pangakonto juurde alamkonto pealkirjaga „Septo SAED“, ja olgu siinkohal märgitud, et nimetus „SAED“ tähistab Savisaar Edgarit, ning kuhu tulusaava omanikuna märgiti E. Savisaar. 27.11.2009 laekus nimetatud alamkontole E. Savisaarega seotud Arsai Investments Ltd pangakontolt 185 000 eurot selgitusega „laenu tagasimakse“.

08.12.2009 kandis Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiser Edgar Savisaare korraldusel alamkontol olevast 185 000 euro suurusest summast Sulev Seppiku ettevõtte PA Shipping Ltd Commerzbank AG pangas asuvale pangakontole üle summa 173 550,81 eurot selgitusega „laenu tagasimakse“. Edasi tegi juba Sulev Seppik PA Shipping Ltd pangakontolt edasi kaks ülekannet Primelight Overseas Holding Ltd pangakontole kogusummas 174 025,5 eurot ning viimaks laekus 11.12.2009 Sulev Seppiku poolt tehtud ülekande tulemusena OÜ Bravotex Eestis asuvale arvelduskontole ülekanne summas 173 550.81 eurot selgitusega „RETURN OF CREDITS ON BEHALF OF EDGAR SAVISAAR AS PER AGREEMENT“.

Tegelikkuses ei ole Arsai Investments Ltd Pipa Business Corporationiga laenusuhetes olnud, vaid 27.11.2009 tehtud ülekande eesmärgiks oli võtta kasutusele Arsai Investments Ltd kontol olevad rahalised vahendid Bravotex OÜ-le laenu tagasimaksmise korraldamiseks nii, et ei oleks võimalik seostada Arsai Investments Ltd-le kuuluvaid rahasummasid E. Savisaare isikuga ja tuvastada rahasumma pärinemist E. Savisaare ja A. Kofkini vahelisest kuritegelikust tegevusest.

Kuivõrd eelnevalt on kaitsjad oma kaitseaktides ja ka juba kohtueelse menetluse lõpuleviimisel taotlenud rahapesu episoodis kriminaalasja lõpetamist seoses mõistliku menetlustähtaja möödumisega, siis ennetades kaitsjate sellekohaseid väiteid ka täna oma kõnedes, pean vajalikuks märkida järgmist.

Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt algab "mõistliku aja" kulg kriminaalasjades isiku "süüdistamisega". Inimõiguste kohtu praktika kohaselt võib menetlusaja kulgemise alguseks sõltuvalt juhtumi asjaoludest olla näiteks isiku ülekuulamine kahtlustatavana, isikuga seotud valduste läbiotsimine, isikule süüdistuse esitamine. Pelgalt kriminaalmenetluse alustamine, kui see (s.t esimene menetlustoiming) isiku olukorda oluliselt ei mõjuta, üldjuhul ka menetlusaega ei käivita. Nii ei arvestanud ka inimõiguste kohus asjas Malkov vs. Eesti kaebaja suhtes toimunud menetluse kulgu kriminaalmenetluse alustamisest ega kaebaja ülekuulamisest tunnistajana, vaid alles hetkest, mil kaebaja kohta oli koostatud süüdistatavana vastutusele võtmise määrus ja ta oli teada saanud, et ametivõimud otsivad teda taga. Kaitsjad on varasemalt märkinud, et mõistlikku menetlusaega tuleb hakata lugema alates veebruarist 2011.a ehk hetkest, mil A. Kofkini poole pöörduti Šveitsi pangast seoses Riigiprokuratuuri poolt kriminaalasjas nr 11700000010 09. veebruaril 2011.a esitatud õigusabipalvega.

Prokurör nimetatud väitega nõustuda ei saa, kuivõrd asjaolu, et Šveitsi pank pöördus esitatud õigusabitaotluse täitmise raames andmete saamise eesmärgil A. Kofkini poole, ei saanud hakata A. Kofkinit kui käesolevas kriminaalasjas altkäemaksukuriteos süüdistatavat mõjutama. Samuti ei saanud eeltoodud põhjustel nimetatud pöördumine käivitada ka mõistliku menetlusaja kulgemist E. Savisaare suhtes. Kriminaalmenetluse alustamisel asuti kriminaalmenetluse ajendi pinnalt kontrollima kriminaalmenetluse ajendit sisustavaid asjaolusid, mistõttu esitatigi kohe (st. kolm tööpäeva hiljem) õigusabitaotlus Šveitsi, kuid pelgalt õigusabitaotluse esitamine ei käivitanud mõistliku menetlusaja kulgemist ei A. Kofkini ega E. Savisaare suhtes.

Eeltoodust tulenevalt on prokuratuur seisukohal, et käesoleval juhul ei ole põhjendatud rääkida rahapesu episoodi lõpetamisest mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Rääkimata asjaolust, et A. Kofkinile ei ole nimetatud episoodis kunagi kahtlustust esitatud ning E.Savisaarele esitati selles kahtlustus 2016. aastal."