Kaks kuud vallavanema ametit pidanud Saar ütles, et talle teadaolevalt oli probleeme koolidirektoriga ka varasemalt, kuid vallandamiseni viisid tema sõnul viimase aja ebamäärased sündmused.

"Vallaametnikega ei klappinud suhtlus ja oli vääritimõistmist. Kui üritasin direktoriga kontakti saada, siis see ei õnnestunud," ütles Saar.

Nimelt oli Saare sõnul maavanemaga kokku lepitud teenistuslik järelevalve koolis, kus pidanuks kohal olema ka direktor, ent viimane keeldus Saare sõnul puhkuse ajal kooliga tegelemast.

Vallandatud Virve Tautsiga ei ole Delfil seni õnnestunud kommentaari saada.

Asjaga on kursis ka MTÜ Nõva Kooli Kogukond, kes on sündmustest oma kokkuvõtte teinud. Avaldame selle täies mahus:

Nõva vallavalitsus esitas koolidirektorile vallandamisteate

Nõva vallavalitsus tegi 25.08.2017 korralduse nr 70, millega nägi ette kooli direktor Virve Tautsi vallandamise 29.08.2017. Eile - so. 28.08.2017 astusid koolimajja valla esindajad eesotsas volikogu esimehe Peeter Kallase ja vallavanema Kalle Saarega. Neid olid saatmas uueks kohusetäitjaks määratud isik Andres Liiv ja Marko Sultsing, kes pidi koheselt direktori arvuti konfiskeerima. Direktor vallandamisteatele alla ei kirjutanud, kuna ta ei nõustunud talle esitatud süüdistusega.

Vald põhjendab vallandamist usalduse kaotamisega. Täpsemalt viitab vallavanem Kalle Saar vallandamisteatele lisatud kirjas 22.08.2017 toimunud vallavalitsuse istungile ja sellele järgnenud lapsevanemate ning vallavanema vahel toimunud koosolekule kui põhjusele, miks usaldus on kadunud.

22.08.2017 toimunud vallavalitsuse istungil oli kooli direktor andmas ülevaadet kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks, Muuhulgas tehti seal direktorile ka suuline noomitus, kuna viimane pole olnud vallavalitsusega ühel meelel. 17.08.2017 Nõva Koolis vallavanema ja lastevanemate vahel toimunud töökoosolekul lepiti kokku (memo edastati ka Kalle Saarele) järgmine koosolek 22. aug. kl. 14:00 . Lastevanemate ning hoolekogu poolt tulid kohale 8 inimest, kuid Kalle Saar jäi tulemata. Talle helistati ning vallavanem hakkas otsima põhjuseid, et ta unustas vms. See oli juba teine nii kordunud juhtum, kui Saar jättis lastevanematega kokku lepitud kohtumisele tulemata. Kaheksakesi mindi lastevanemate initsiatiivil vallamajja, et saada siiski arutada kooli alguseks lahendamist vajavaid olulisi teemasid (koolivaheaegade arv, kooli toitlustamine, õpetajate palgafondi jääk, mille põhjal saaks töökoormusi planeerida ning tunniplaani teha). Hoolimata vallavanema esialgsest soovimatusest lastevanematega kohtuda, leidis see siiski lastevanemate palvel lõpuks vallamajas aset.

Lapsevanemate mure põhjuseks on mitmed tegematajätmised valla poolt. Näiteks pole vald kui koolipidaja suutnud kinnitada koolivaheaegu, et oleks võimalik luua koolis õpilastele tööplaan. Kool on algamas reedel. Lisandus koolipidaja võimetus luua koolisöögiga töötav lahendus. Direktoril keelati, hoolimata sobiva kandadaadi olemasolust, ise kokka tööle palgata. Vald tahtis sõlmida lepingu OÜ Kalasabaga, mille tagajärjel koolitoidu hind oleks kahekordistunud ning paindlikkus laste erivajadustega arvestamisel oleks muutunud võimatuks. Lapsevanemad olid eelnevalt kirjalikult ka valda saatnud petitsiooni koka palkamiseks ning kalli ja paindumatu teenuse ostmisest loobumiseks. Paraku pole siiani olukord täiesti lahenenud. Lasteaed alustas oma tööd olukorras, kus toidu puudumise tõttu paluti lastel hommikusöök ning lõuna kodus süüa, seega oli lastel esimene päev lühike lasteaiapäev.

Probleemid kooli ja valla suhetes algasid juba varem. Juba 2016 sügisel palusid hoolekogu ja direktor kooli kuludedest ülevaate saamiseks valla raamatupidamiselt regulaarset infot, mida seniajani vallast saadud ei ole. Osalised numbrid anti 2017 veebruaris peale teabenõude esitamist. Edaspidistele teabenõuetele saadeti vastuseid selle kohta, kuidas seda infot pole hoolekogul õigust saada ning esitati süüdistusi direktorile. Siiani pole selged mitmed küsimused nagu näiteks see, kuidas on õpetajate palgafond vähenenud umbes 28 000 euro võrra ning miks on kooli küttearved suurenenud 2016 aastal võrreldes 2015 aastaga üle kahe korra.

Paraku sellised palved kooli finatskuludest ülevaate saamiseks, lapsevanemate soov palgata oma väikeses koolis kokk kalli teenuse sisseostmise asemel ning kooliaasta alguseks vaheaegade kinnitamise palve, mille üle arutlemiseks lastevanemate initsiatiivil toimus vallamajas koosolek, pandi direktori süüks ning päädisid tema vallandamisega, põhjendusega ¨usalduse kaotamise¨ kohta.