Prokuratuuri avakõne teesid

Austatud kohus, lugupeetud menetlusosalised ja saalisviibijad!

Alanud kohtumenetluse raames hakkame arutama ühte viimaste aastate enim tähelepanu pälvinud ja sisuliselt mahukat korruptsioonijuhtumit, kusjuures on see täiesti arusaadavalt pälvinud ka suure ja seejuures põhjendatud avalikkuse huvi.

Seejuures soovin rõhutada asjaolu, mis prokuratuuri hinnangul eristab tänast kohtuasja paljudest teistest korruptsioonijuhtumitest. Käesoleval juhul on prokuratuuri poolt esitatud süüdistuse alusel kohtu alla antud nii Tallinna linnapeana tegutsenud (kriminaalmenetluse ajaks küll ametist kõrvaldatud) Edgar Savisaar ning tema poolt juhitud Eesti Keskerakond. Nii erakond ise kui mitmed Edgar Savisaare alluvuses töötanud inimesed on varasemates kohtuasjades saanud süüdistuse ning nad on ka jõustunud kohtuotsuste kohaselt süüdi mõistetud. Edgar Savisaar ja Keskerakond on sellest hoolimata aga jätkanud sama käitumismustrit, mis on toonud nad täna koos teiste süüdistatavatega kohtu ette.

Seega on prokuröril põhjust jõuda nii varasemalt aset leidnud ja jõustunud kohtuotsustega tuvastatud asjaolude kui käesolevas kohtuasjas arutamisele tuleva süüdistuse pinnalt põhjust asuda seisukohale, et varasemalt on olnud Tallinna linnapea, mitme temaga ametialaselt seotud isiku ja tema poolt juhitud erakonna eesmärgiks vahenditest sõltumatult võimul olemine ja seal püsimine, mis omakorda on viinud kuritegelike käitumismustriteni, mis ei ole ühe endast lugupidava ja oma seaduskuulekaid alluvaid, valijaid ega riiki lugupidava ega teeniva kõrge ametniku ega poliitiku jaoks demokraatlikus õigusriigiks lubatavaks ja aktsepteerivaks käitumiseks. Tuvastatud asjaolud viitavad aastatepikkusele korruptiivsele käitumisele ja iganenud ja hukkamõistetud arusaamadele ausa riigi toimimisest.

Tallinna linnapea, mitme temaga ametialaselt seotud isiku ja tema juhitud erakonna eesmärk on varem olnud vahenditest sõltumatult võimul olla ja seal püsida, mis omakorda on viinud kuritegelike käitumismustriteni.

Mitmete süüdistuses esitatud altkäemaksukuritegude toimepanemise motiiviks on asjaolu, et Keskerakond vajas rahalisi vahendeid 2015. aastal toimuvate riigikogu valimiste valimiskampaania rahastamiseks. Just see on toonud kaasa süüdistused Edgar Savisaarele ja Kalev Kallole ning seega võrdus võimul olemine või selle saavutamine äraostmise ja ebaaususega.

Sama motiivi näeb ka nn reklaamiepisoodis, kus Tallinna linna eelarvelisi vahendeid kasutati 2013. aasta volikogu valimiskampaania rahastamiseks.

Lisaks joonistub reklaamiasjast välja (nt P. Pettai ütlused), et Tallinna linna rahalisi vahendeid ja Keskerakonna rahalisi vahendeid ei suudetud hoida lahus, ei tehtud enam vahet linnapea ja erakonna esimehe kohal ning linnapea koha hoidmise eesmärk oli pigem erakonna toetuse kasvatamine, erakonnale toetuste otsimises ning selle huvides ametialaste ülesannete täitmine. Seega on selline tegevus oma põhiolemuselt olnud suunatud avaliku võimu seadusliku toimimise kahjustamisele.

Tallinna linna ja Keskerakonna raha ei suudetud hoida lahus, ei tehtud enam vahet linnapea ja erakonna esimehe kohal.

Järgnevalt annab prokurör ülevaate süüdistusest.

Käesoleva kriminaalasja võib jaotada oma olemuselt kolmeks – esmalt hakkame me kohtumenetluse käigus arutama 2014. ja 2015. aastal aset leidnud altkäemaksu ning Keskerakonnale keelatud annetuse tegemisega seonduvaid süüdistusi. Teiseks on prokuratuur planeerinud rahapesu süüdistuse arutamise, kolmandaks kavatseb prokuratuur esitada tõendid selle kohta, kuidas Tallinna linna eelarvest on rahastatud 6 valimisreklaami, mille eesmärgiks oli varjatult suurendada Tallinna linnapea ning Keskerakonna esimehe E. Savisaare ning Keskerakonna tuntust ning 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saadavate häälte arvu, luues seeläbi Keskerakonna liikmetele eelised valimisedu saavutamisel.

Edgar Savisaarele, kes on etteheidetavate kuritegude toimepanemise ajal tegutsenud Tallinna linnapea ülesannetes, on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises. Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Aivar Tuulbergile ja Hillar Tederile on esitatud süüdistused altkäemaksu andmises, Villu Reiljanile Vello Kunmani poolt lubatud altkäemaksu vahendamises. Lisaks on Hillar Tederile esitatud süüdistus Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises. Kalev Kallole, kes süüdistuses märgitud kuritegude toimepanemise hetkel oli Keskerakonna finantssekretär ning Tallinna Linnavolikogu esimees, altkäemaksu vahendamises H. Tederilt E. Savisaarele, samuti E. Savisaare poolt altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning H. Tederi poolt keelatud annetuse tegemisele ja E.Savisaarele keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamises. MTÜ-le Eesti Keskerakond E. Savisaare esinduses on esitatud süüdistus P. Pettai ning K. Kallo kaasaaitamisel H. Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Priit Kutserile on esitatud süüdistus Tallinna linna vara ebaseaduslikule omastamisele kaasaaitamises.

Altkäemaksu episoodid

1. Täpsemalt, toimusid 2014. aasta suvel Meriton hotellis kohtumised Edgar Savisaare ja Alexander Kofkini vahel, mille käigus osapooled arutasid altkäemaksukokkuleppe asjaolusid seonduvalt A. Kofkini ettevõttele OÜ Estkompexim Toitlustus kuuluvate vanalinna kinnistute rendilepingute pikendamisega Tallinna linnaga. A. Kofkini soov oli, et E. Savisaar kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana ning korraldaks Tallinna Kesklinna valitsuse ning A. Kofkinile kuuluva ettevõtte vahelise äriruumide aadressil Mündi tn 2 / Raekoja plats 10 / Saiakang 1, Tallinn, rendilepingu tähtaja pikendamise, pikendades seda tavapärase viie aastase tähtaja asemel kümne aasta võrra. E. Savisaar nõustus kasutama oma ametiseisundit linnapeana rendilepingu tähtaja pikendamise korraldamiseks, kinnitades, et on andnud vastava korralduse rendilepingu pikendamise korraldamiseks. Oma ametiseisundit kasutades andiski E. Savisaar ajavahemikul 2014. aasta suvel Tallinna abilinnapea Eha Võrgule korralduse valmistada ette 06.08.2014 toimuvaks Tallinna Linnavalitsuse istungiks nimetatud äriruumide korralduse eelnõu rendilepingu pikendamiseks kümneks aastaks. 06.08.2014 toimunud Tallinna Linnavalitsuse istungil võeti Edgar Savisaare allkirjaga võeti korraldus, millega otsustati sõlmida A. Kofkinile kuuluva ettevõttega otsustuskorras vanalinnas asuvate äriruumide rendileping kümneks aastaks.

Samuti toimus 22.10.2014 Meritoni hotellis A. Kofkini ja E. Savisaare vaheline kohtumine, mille käigus avaldas A. Kofkin soovi, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (edaspidi INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks A. Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis. Nimetatud oktoobrikuisel kohtumisel teavitas E. Savisaar, et on juba kasutanud oma ametiseisundit Tallinna linnapeana selleks, et nimetatud kongressi korraldamisega tegelevad ametnikud korraldaksid kongressi A. Kofkinile kuuluvas hotellis. Täpsemalt andis E. Savisaar INTA 38. kongressi ettevalmistamise ajal abilinnapea Taavi Aasale juhise korraldada INTA 38. kongress A. Kofkinile kuuluvas hotellis Meriton.

Kofkin tasus Savisaarele reisiga Hispaaniasse

Vastutasuna selle eest, et E. Savisaar korraldas oma ametiseisundit kasutades äriruumide kümneks aastaks rendile andmise ning 2015. aasta jaanuaris INTA 38. kongressi A. Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis, nõustus E. Savisaar A. Kofkinilt vara vastuvõtmisega ning võttis vastu vara järgmiselt: A. Kofkin lubas korduvalt E. Savisaarele ja tema kaaslasele Siret Kotkale korraldada reisi Hispaaniasse, sealhulgas lubas A. Kofkin tasuda ööbimiskulude ja Buchingeri kliinikus tehtavate terviseprotseduuride eest, samuti lubas A. Kofkin anda E. Savisaare käsutusse isikliku auto ning autojuhi. Lisaks lubas A. Kofkin tasuda E. Savisaare ja tema kaaslase S. Kotka hotellikulud Zürichis novembris 2014 ning E. Savisaare ning S. Kotka äriklassi piletid Malagast Zürichisse.

Eeltoodust tulenevalt tasuski A. Kofkin sügisel 2014. aastal E. Savisaare ja Siret Kotka Hispaanias asuvas hotellis ööbimiskulude eest kokku 1360 eurot ning E. Savisaarele Hispaanias tehtud terviseprotseduuride eest kokku 300 eurot. Lisaks tellis ning tasus A. Kofkin oktoobris 2014 E. Savisaare ning S. Kotka lennupiletid 09.10.2014 toimunud lennul Malagast Stockholmi ning 09.10.2014 lennul Stockholmist Riiga kokku summas 1606,44 eurot. Seoses INTA 38. kongressiga avaldas A. Kofkin E. Savisaarele, et soovib tänutäheks E. Savisaarele ning S. Kotkale teha veel ühe reisi Hispaaniasse, ka nimetatuga E. Savisaar nõustus. Lisaks tasus A. Kofkin E. Savisaare poolt hotellis Meriton hotellitoa nr 4044 kasutamise eest koos toitlustusega jaanuaris 2015. Samuti on A. Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 16.10.2009. aastal sõlmitud laenulepingu summas 500 000 krooni mittetäitmisel lepingu pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni.

Kunmani ebaseaduslik maja ja Reiljani vahendatud altkäemaks

2. Minnes E. Savisaare, Villu Reiljani ja Vello Kunmani altkäemaksu süüdistuse juurde, siis on tuvastatud, et seoses asjaoluga, et Vello Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval toimuv ehitustegevus ei vastanud varasemalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud ehitusprojektile, leppisid Villu Reiljan ja Vello Kunman 2014. aasta detsembris omavahel kokku, et V. Reiljan võtab ühendust Tallinna linnapea E. Savisaarega ning vahendab V. Kunmani soovi, et E. Savisaar Tallinna linnapeana kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata Sihi tänaval paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt, vastutasuna Keskerakonnale valimisteks vara lubamise eest.

15.12.2014 toimuski Tallinna linnavalitsuses E. Savisaare töökabinetis E. Savisaare ja V. Reiljani vaheline kohtumine, mille käigus vahendas V. Reiljan E. Savisaarele oma tööandja Vello Kunmani eelkirjeldatud soovi seoses kinnistuga ning V. Kunmani lubadust toetada vastutasuna E. Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest Keskerakonda 20 000 euroga. E. Savisaar nõustus vara vastuvõtmisega.

Tuulberg lasi Savisaarel 80 000 euro eest konkurendi hankest tõrjuda

3. 2014. aasta novembris pöördus A. Tuulberg Tallinna Linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus E. Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise. E. Savisaar nõustus A. Tuulbergi palve täitma ning andma vastavasisulised juhised Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ning SA Kultuurikatel nõukogu esimees Kairi Vaherile, misjärel esitaski 17.11.2014 SA Tallinna Kultuurikatel Riigihangete Vaidluskomisjonile koopia SA Tallinna Kultuurikatel juhatuse liikme V. Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest. 16.12.2014 sõlmiti SA Tallinna Kultuurikatel ja Aivar Tuulbergi seotud ettevõtete vahel hankeleping kogumahus 3 146 664,15 eurot (lisandub käibemaks). Vastutasuna andis A. Tuulberg Edgar Savisaarele vara kokku summas 80 000 eurot, esmalt 50 000 eurot ning hiljem 30 000 eurot.

Seejuures andis E. Savisaar teada, et juhul kui T. Teder või S. Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti aruteluks aasta pärast.

4. E. Savisaarele on esitatud süüdistus ka altkäemaksu nõudmises Keskerakonnale. 2014. aasta novembris E. Savisaare ning Tarvo Tederi vahelisel kohtumisel selgitas AS Phoenix Land esindaja T. Teder kavatsust laiendada aadressil Paavli tn 10, Tallinn, paiknevat kauplust Rimi, paludes E. Savisaarelt abi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana eelviidatud laienduse eelduseks oleva detailplaneeringu muutmise kiirendamisel. E. Savisaar andis vastusena T. Tederile teada, et on valmis detailplaneeringu muutmist kiirendama, andes talle alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised suunised ning osaledes otsustusprotsessis juhul, kui T. Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda. Seejuures andis E. Savisaar teada, et juhul kui T. Teder või S. Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti aruteluks 2015. aasta lõpul.

Kalev Kallo vahendas Hillar Tederi soovi kinnistuid vahendada

5. Andes ülevaate E. Savisaare, Kalev Kallo ja Hillar Tederi altkäemaksu süüdistusest ning sellega seotud keelatud annetuse vastuvõtmise süüdistusest, siis tuleb alustada 2015.a jaanuarikuus aset leidnud kohtumisest.

Nimelt vastavalt süüdistusele toimus 2015.a jaanuari keskpaigas Tallinna Linnavalitsuses E. Savisaare ja Keskerakonna finantssekretäri Kalev Kallo vahel kohtumine, mille käigus Kalev Kallo vahendas Edgar Savisaarele Hillar Tederi soovi, et Tallinna linnapea, vastutasuna Keskerakonnale vara lubamise eest, kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa Natalie Teder, kuuluva kinnistu Mäekalda tänaval vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistuga L. Koidula tänaval. Eeltoodust tulenevalt kohtusid osapooled 19.01.2015.a Tallinna Linnavalitsuses linnapea E. Savisaare töökabinetis.

Kohtumisel esitas E. Savisaar H. Tederile omapoolse soovi ametiseisundi kasutamise eest, nimelt oli E. Savisaar valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui vastutasuna annab Hillar Teder Keskerakonnale valimiste tarbeks raha. Eeltoodust tulenevalt andiski H. Teder MTÜ-le Keskerakond vara, korraldades oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro ülekandmise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust summat Keskerakonna kampaaniaarvete eest tasumiseks.

Savisaar oli valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui vastutasuna annab Hillar Teder Keskerakonnale valimiste tarbeks raha.

17.02.2015 toimus E. Savisaare ning H. Tederi vahel uus kohtumine, mille käigus H. Teder kordas omapoolset palvet, ning E. Savisaar, vastutasuna Keskerakonnale 275 000 euro andmise eest, lubas korraldada kõnealuste kinnistute vahetuse. Keelatud annetuse episoodis esitatud süüdistuse kohaselt E. Savisaar, H. Teder ning P. Pettai leppisid kokku H. Tederi poolt Keskerakonnale erakonnaseaduse § 122 lg 3 mõttes keelatud annetuse tegemises, varjates asjaolu, et laenulepingu sõlmimine MTÜ-ga Eesti Keskerakond ei vasta erakonnaseaduses sätestatud erakonnale laenu andmise tingimustele, kuivõrd laenuandja ei olnud krediidiasutus.

Rahapesuepisood

Rahapesu Andmebüroo andmetel ilmnesid 2011.a Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevuses rahapesu tunnused. Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud, et 1997.a avas E. Savisaar oma ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks Zürichis asuvas Cantrade Private Bank Ltd pangas Briti Neitsisaartel asutatud ettevõtte Arsai Investments Ltd nimele pangakonto, kuhu 2007.a laekus läbi fondi Algel Familienstiftung Alexander Kofkinilt 191 570 eurot selgitusega „Laen“.

Kofkin maksis viinivorstide hanke eest Savisaare Zürichi kontole 191 570 eurot

Prokuratuur soovib esitada tõendid selle kohta, et nimetatud rahasumma on käsitletav pistisena E. Savisaare poolt oma ametiseisundi kasutamise eest. Nimelt oli rahasumma mõeldud selle eest, et E. Savisaar andis linnapeana Tallinna linnas korralduse A. Kofkiniga seotud ettevõttele OÜ Estkompexim suunatud konkursi korraldamiseks ning lubas ettevõttel püstitada kiirtoitlustuseks mõeldud müügikioskeid ilma seaduses ettenähtud kooskõlastuste ja lubadeta. Tegemist on tuntud „Viinivorsti kiirtoitlustuskioskite konkursiga“. Samuti oli nimetatud summa mõeldud ka selle eest, et E. Savisaar korraldas Tallinna linna poolt A. Kofkini ettevõttele Konga Invest võõrandatud kinnistutele aadressil Pikk 29/ Lai tn 24, Tallinn ja Pikk tn 33,Tallinn hoonete rekonstrueerimiseks vajaminevad ehitusload vastavate taotluste esitamisega samal päeval ning lihtsustas Meriton hotelli ehituse käiku. Lisaks ka selle eest, et E. Savisaar võttis vastu korralduse, millega anti A. Kofkini ettevõttele Estkompexim viieks aastaks otsustuskorras üürile äripinnad aadressil Mündi tn 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1, Tallinn.

Kuritegelikku vara hakkas Savisaar kasutama 2009. aastal seoses abielulahutuse vormistamise ja abieluvara jagamisega.

Eelnevat kuritegelikku vara hakkas E. Savisaar kasutama 2009.a, nimelt seoses abielulahutuse vormistamise ja abieluvara jagamisega. 2009.a. oktoobris sõlmis Edgar Savisaar OÜ-ga Bravotex (juhatuse liikmed Siim ja Sulev Seppik) 28.10.2009 laenulepingu, mille kohaselt võttis E. Savisaar nimetatud äriühingult lühiajaliselt laenu kogusummas 173 073 eurot. Peale laenusumma laekumist esitas E. Savisaar SEB Pangale avalduse, millega soovis enda ja AS SEB Pank vahel sõlmitud laenulepingu ning Vilja Savisaare ja AS SEB Pank vahel sõlmitud laenulepingu ennetähtaegselt lõpetada ja laenud kogusummas 209 123 eurot enda AS SEB Pank arvelduskontol olevatest vahenditest tagasi maksta. Soovides tagasi maksta aga OÜ-lt Bravotex võetud laenu, otsustas E. Savisaar selleks võtta kasutusele endaga seotud ettevõtte Arsai Investments Ltd Šveitsis asuval pangakontol olevad pistisena laekunud rahalised vahendid.

Selleks aga, et endiselt varjata enda seotust eelpoolnimetatud Šveitsi ettevõtte ja selle pangakontol asuvate kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega, sõlmis E. Savisaar novembris 2009 Vaduzis kokkuleppel Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiseriga tegelikkusele mittevastava laenulepingu, lepingu kohaselt andis Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiser E. Savisaarele laenu summas 173 550,81 eurot tähtajaga 8 aastat intressiga 8%. Samal kuupäeval avas aga Peter Kaiser samas Zürichi pangas Pipa Business Corporation pangakonto juurde alamkonto pealkirjaga „Septo SAED“, ja olgu siinkohal märgitud, et nimetus „SAED“ tähistab Savisaar Edgarit, ning kuhu tulusaava omanikuna märgiti E. Savisaar. 27.11.2009 laekus nimetatud alamkontole E. Savisaarega seotud Arsai Investments Ltd pangakontolt 185 000 eurot selgitusega „laenu tagasimakse“.

08.12.2009 kandis Pipa Business Corporation esindaja Peter Kaiser Edgar Savisaare korraldusel alamkontol olevast 185 000 euro suurusest summast Sulev Seppiku ettevõtte PA Shipping Ltd Commerzbank AG pangas asuvale pangakontole üle summa 173 550,81 eurot selgitusega „laenu tagasimakse“. Edasi tegi juba Sulev Seppik PA Shipping Ltd pangakontolt edasi kaks ülekannet Primelight Overseas Holding Ltd pangakontole kogusummas 174 025,5 eurot ning viimaks laekus 11.12.2009 Sulev Seppiku poolt tehtud ülekande tulemusena OÜ Bravotex Eestis asuvale arvelduskontole ülekanne summas 173 550.81 eurot selgitusega „RETURN OF CREDITS ON BEHALF OF EDGAR SAVISAAR AS PER AGREEMENT“.

Tegelikkuses ei ole Arsai Investments Ltd Pipa Business Corporationiga laenusuhetes olnud, vaid 27.11.2009 tehtud ülekande eesmärgiks oli võtta kasutusele Arsai Investments Ltd kontol olevad rahalised vahendid Bravotex OÜ-le laenu tagasimaksmise korraldamiseks nii, et ei oleks võimalik seostada Arsai Investments Ltd-le kuuluvaid rahasummasid E. Savisaare isikuga ja tuvastada rahasumma pärinemist E. Savisaare ja A. Kofkini vahelisest kuritegelikust tegevusest.

Ei ole põhjendatud rääkida rahapesu episoodi lõpetamisest mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

Kuivõrd eelnevalt on kaitsjad oma kaitseaktides ja ka juba kohtueelse menetluse lõpuleviimisel taotlenud rahapesu episoodis kriminaalasja lõpetamist seoses mõistliku menetlustähtaja möödumisega, siis ennetades kaitsjate sellekohaseid väiteid ka täna oma kõnedes, pean vajalikuks märkida järgmist.

Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt algab "mõistliku aja" kulg kriminaalasjades isiku "süüdistamisega". Inimõiguste kohtu praktika kohaselt võib menetlusaja kulgemise alguseks sõltuvalt juhtumi asjaoludest olla näiteks isiku ülekuulamine kahtlustatavana, isikuga seotud valduste läbiotsimine, isikule süüdistuse esitamine. Pelgalt kriminaalmenetluse alustamine, kui see (s.t esimene menetlustoiming) isiku olukorda oluliselt ei mõjuta, üldjuhul ka menetlusaega ei käivita. Nii ei arvestanud ka inimõiguste kohus asjas Malkov vs. Eesti kaebaja suhtes toimunud menetluse kulgu kriminaalmenetluse alustamisest ega kaebaja ülekuulamisest tunnistajana, vaid alles hetkest, mil kaebaja kohta oli koostatud süüdistatavana vastutusele võtmise määrus ja ta oli teada saanud, et ametivõimud otsivad teda taga. Kaitsjad on varasemalt märkinud, et mõistlikku menetlusaega tuleb hakata lugema alates veebruarist 2011.a ehk hetkest, mil A. Kofkini poole pöörduti Šveitsi pangast seoses Riigiprokuratuuri poolt kriminaalasjas nr 11700000010 09. veebruaril 2011.a esitatud õigusabipalvega.

Prokurör nimetatud väitega nõustuda ei saa, kuivõrd asjaolu, et Šveitsi pank pöördus esitatud õigusabitaotluse täitmise raames andmete saamise eesmärgil A. Kofkini poole, ei saanud hakata A. Kofkinit kui käesolevas kriminaalasjas altkäemaksukuriteos süüdistatavat mõjutama. Samuti ei saanud eeltoodud põhjustel nimetatud pöördumine käivitada ka mõistliku menetlusaja kulgemist E. Savisaare suhtes. Kriminaalmenetluse alustamisel asuti kriminaalmenetluse ajendi pinnalt kontrollima kriminaalmenetluse ajendit sisustavaid asjaolusid, mistõttu esitatigi kohe (st. kolm tööpäeva hiljem) õigusabitaotlus Šveitsi, kuid pelgalt õigusabitaotluse esitamine ei käivitanud mõistliku menetlusaja kulgemist ei A. Kofkini ega E. Savisaare suhtes.

Eeltoodust tulenevalt on prokuratuur seisukohal, et käesoleval juhul ei ole põhjendatud rääkida rahapesu episoodi lõpetamisest mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Rääkimata asjaolust, et A. Kofkinile ei ole nimetatud episoodis kunagi kahtlustust esitatud ning E.Savisaarele esitati selles kahtlustus 2016. aastal.

Reklaamiasja episoodid

Riigiprokuratuurile Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonilt ja Riigikontrollilt laekunud informatsiooni kohaselt oli 2013. aastal Tallinna Linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Eesti Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Jutt käib kuuest reklaamklipist –
1) Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatud lasteaedade renoveerimise teemalise reklaamikampaania raames tehtud „Igale lasteaiale uus mänguväljak“ reklaamklipp, milles kesksel kohal oli E. Savisaar ning mis oli eetrisse antud 2013.a kohaliku omavalitsuse valimiste eelsel perioodil, so 2013. a augustis;

2) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt korraldatud SEB Tallinna maratoni teemaliste treeningute läbiviimise reklaamkampaania raames Tallinna maratoni reklaamklipp, milles osales E. Savisaar ning mis oli eetris samuti valimiste eelsel perioodil, so 2013.a augustis;

3) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt tellitud eakatele suunatud teenuste teemaline reklaamklipp, mis kujutas E. Savisaart ja Keskerakonna liikmeid M. Martinsoni, T. Aasa, A. Sarapuud, K. Klandorfi ja M. Kõlvartit ning mis oli eetris 2013. a septembris ja oktoobris;

4) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt tellitud Hiiu staadioni teemaline reklaam, mis kujutas Keskerakonna liikmeid Arvo Sarapuud, Jaanus Mutlit ja E. Savisaart. Nimetatud reklaam telliti valimiste aktiivse agitatsiooni perioodile vahetult eelneval ajal ja aktiivse agitatsiooni perioodil, mil poliitiline välireklaam oli keelatud;

5) Kohaliku omavalitsuse valimiste teemaline reklaamkampaania, milles oli kesksel kohal E. Savisaar, kes esitas üleskutse osaleda 20.10.2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Nimetatud reklaam oli eetris 2013. a septembris ja oktoobris;

6) Reklaam, millel P. Kutser Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.

Nende reklaamide eest tasumine Tallinna linna eelaravest oli ebaseaduslik ja ebaõige.

Prokuratuur soovib tõendada, et selline linna vara omastamine on toimunud Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna linna ametiasutuste töötajate vahendusel, kes vastavalt nendele antud juhistele ja korraldustele korraldasid ja organiseerisid reklaamide tegemist ja eetritesse laskmist ja kes tegutsesid tahtmatult E. Savisaare ülekaalukal teadmisel ja aktsepteerimisel linnale eraldatud eelarveliste vahendite omastamisel.

Tegu on vahendliku täideviimise vormiga, mille puhul toimepandud tegu tervikuna määratletakse seda kujundava ja juhtiva ehk tegu valitseva tahte kaudu. Ja just sellist Edgar Savisaare juhtivat ning valitsevat tahet kavatseb prokuratuur kohtuliku uurimise käigus esitatava tõendusteabega ka tõendada.

Ühtlasi näitab prokuratuur kohtuliku uurimise käigus ära selle, et nimetatud reklaamidel olnud teavitused sisaldasid oma olemuselt ka Edgar Savisaare ja Keskerakonna valimisslõuganeid, mis ilmestab prokuratuuri hinnangul asjaolu, miks need reklaamid tegelikult telliti ning millise iseloomuga need olid ja omakorda seda, et nende reklaamide eest tasumine Tallinna linna eelaravest oli ebaseaduslik ja ebaõige.

Selline Edgar Savisaare poolne võõra vara, mis oli talle ametiseisundist tulenevalt usaldatud, enda ja oma erakonna kasuks pööramine oli ebaseaduslik, sest ta ei lähtunud KOKS (Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus) § 2 lg 1 sätestatud linnaelanike huvidest, vaid eesmärgist suurendada enda kui Keskerakonna liikme ja juhatuse esimehe ning seeläbi ka Keskerakonna tuntust ning 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel Keskerakonna liikmete poolt saadavate häälte arvu. Samuti olid tehtud varakäsutused ebaseaduslikud, sest need olid vastuolus ATS (avaliku teenistuse seadus) § 51 lg 5, mille kohaselt peab ametnik kasutama ametiasutuse ning ametniku kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt ning KVS (korruptsioonivastane seadus) § 5 lg 2, mille kohaselt on ametiisikul keelatud ametikohustust rikkudes kasutada avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalset ressurssi ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Nimetatule on valimisvõitluse kontekstis viidanud ka Riigikohtu halduskolleegium eelnevalt viidatud lahendis, nimelt toob kolleegium välja, et „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kampaanias ei või asetada üht kandidaati avalike vahendite arvel soodsamasse olukorda, kui on seda teised kandidaadid. Vastasel korral mõjutatakse valimistulemusi kandidaadile soodsas suunas. Lisaks tekitaks see ohu, et avalikke vahendeid hakataksegi kasutama valimiskampaania teostamiseks teavituskampaania sildi all.“

Ja samuti ei saa asuda seisukohale, et selline Tallinna linnapea poolt linna eelarvelistest vahenditest isiklikes huvides või isiklikel kaalutlustel tehtud reklaamide kulude hüvitamine on käsitletav eelarveliste vahendite sihipärase, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamisena.

Prokuratuuri hinnangul sellise avaliku vahendi enda kasuks ja oma erakonna kasuks pööramine ametiisiku poolt, nagu süüdistuses käsitletakse, näitab, et tegelikult nimetatud reklaamid oma olemuselt ei kätkenud mitte niivõrd avaliku teenistuse ja teavituse sõnumit, vaid varjatult oli reklaamide eesmärgiks suurendada E. Savisaare ja Keskerakonna tuntust ning seeläbi E. Savisaare ja Keskerakonna liikmete poolt saadavate häälte arvu 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Kokkuvõtlikult võibki öelda, et prokuratuur kavatseb kohtuliku uurimise käigus tõendada, et E. Savisaar, olles 2013.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal Keskerakonna esimees, osales 2013. a Keskerakonna kandidaatide nimekirjas valimisringkonnas nr 4 Tallinna Linnavolikogu valimistel, korraldas kohaliku omavalitsuse valimiste eelsel perioodil erinevate Tallinna linna ametiasutuste kaudu Tallinna linna eelarveliste vahendite kasutamise reklaamkampaaniate läbiviimiseks, mille eesmärgiks oli suurendada Tallinna linnapea ning Keskerakonna esimehe E. Savisaare ning Keskerakonna tuntust ning valimistel saadavate häälte arvu, luues seeläbi Keskerakonna liikmetele eelised valimisedu saavutamisel. Tehes seda kõike Tallinna linna eelarveliste vahendite arvelt, so maksumaksja raha eest.