2016. aasta juunikuus kinnitas Vabariigi Valitsus ülikoolide ja teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investeeringute kava, millega otsustati Euroopa Liidu vahenditest toetada Sisekaitseakadeemia projekti Tallinna uue õppehoone rajamiseks ja kaasaegsete õppevahendite soetamiseks. Projekti eesmärgiks on kaasajastada siseturvalisuse hariduse pakkumise tingimusi Sisekaitseakadeemias kui valdkonna ainsas rakenduskõrgkoolis.

Parima ideekavandi leidmiseks viidi eelmise aasta kevadel läbi arhitektuurikonkurss, kuhu esitati kokku 14 tööd. Võistluse võitis Arhitekt11 OÜ ideekavand märgusõnaga FAALANKS. Optimaalse suurustega auditooriumite ja teiste tavakasutusega ruumide kõrval on plaanis rajada õppetöös vajalikud spetsiifilised ruumid virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, spordisaalid, siselasketiir jne.

Tänane otsus on märgilise tähtsusega nii akadeemia kadettide kui õppejõudude jaoks, märgib akadeemia pressiteates. Suurt ühiskondlikku tähelepanu pälvinud arutelud akadeemia asukoha osas võib lugeda lõppenuks ja uue õppehoone rajamine Tallinnas, Kase tänaval võib alata. Esmalt tuleb aga Kase tänava kompleksi amortiseerunud hooned muidugi lammutada. Uue õppehoone ehitus peaks algama 2017. aasta suvel ning lõppema 2018. aasta lõpuks.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raiki sõnul on iga kõrgkooli mõõt tema üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate positiivne tagasiside. „On iseenesestmõistetav, et kaasaegne konkreetse kooli vajadusi arvestav keskkond on seejuures ülioluline,“ ütles rektor.

„Ametnikud, kes hoolitsevad Eesti riigis julgeoleku ja turvalisuse eest, vajavad ning väärivad nii sisult kui vormilt kaasaegseid õppimistingimusi,“ sõnas arendusprorektor Marek Link. "Tallinnasse rajatav uus Sisekaitseakadeemia õppehoone saab omas valdkonnas olema Põhja-Euroopa kaasaegseim, pakkudes nii uudseid õppetehnoloogilisi lahendusi kui ka häid olmetingimusi praegustele ja tulevastele ametnikele.“

Simulatsiooni- ja nutiklasside, laboratooriumite, spordisaali ning lasketiiru rajamine võimaldab edendada kaasaegset siseturvalisuse haridust. Samuti loob uus hoone eeldused üldise õppetöö tõhusamaks korraldamiseks, mis võimaldab Kase tänava kompleksis kokku hoida ehitiste netopinda ca 24%. Projekti tulemuseks on Kase tänava kaasaegne erialaspetsiifiline õppe- ja teadushoone ning kaasaegsed õppevahendid kõrgharidusõppe tulemuslikuks läbiviimiseks.

Projekti rahastatakse EL „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus-ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) raames. Projekti kogumaksumus on ca 16,4 miljonit eurot, millest toetus on 13,9 miljonit eurot. Projekti elluviimise periood on 2015-2019.