Esmalt märgib ettevõte EVR Cargo, et vedas kaupa kliendi poolt renditud vagunitega, mille omanik ega rendile andja EVR Cargo ise ei ole.

"EVR Cargo teostas veeremile enne vedu kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid," kinnitas ettevõte pressiteate vahendusel.

Juhtunu osas on algatatas keskkonnainspektsioon kriminaalmenetluse, et selgitada välja eile õhtul Sonda ja Tapa jaamas tekkinud kemikaalireostuse asjaolusid.

EVR Cargo on juhtunud intsidendi ja selle tagajärgede osas murelik ja teeb kõik, et aidata omalt poolt välja selgitada kõiki juhtunu asjaolusid, et saaks tarvitusele võtta taoliste intsidentide kordumist välistavad meetmed.

Praeguseks on kõik rongikoosseisu kuulunud 36 tsisternvagunit koos asjatundjate komisjoniga üle kontrollitud ja võimalike täiendavate lekete oht on minimeeritud. Täpsed andmed lekkinud kemikaali koguse kohta selguvad pärast kauba mahalaadimist Muugal. Rong hakkab Tapalt Muugale sõitma täna kell 21.30.

Tavapärasele rongimeeskonnale lisaks on rongis EVR Cargo vaguni ülevaataja, et võimalikele tekkivatele ohtudele operatiivselt reageerida. Maanteed mööda liigub rongiga samal ajal Tapalt väljuv EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanem-meister, et vajadusel jõuda kiiresti rongini ning rakendada kiireloomuliselt kõiki vajalikke meetmeid ohutuse tagamiseks.

EVR Cargo teeb alati rongi koosseisule välise ülevaatuse, mille käigus kontrollib visuaalselt vagunite tehnilist korrasolekut, sh seda, et kaup ei leki, luugid, ventiilid on kinni ja tolli plomm on kohal. Sellekohased allkirjad kontrolli teostamise kohta on veose üleandmis-vastuvõtmisaktil. Lisaks teeb EVR Cargo peale rongi formeerimist piduriproovi, mille kohta on samuti vormistatud dokumendid. Kõik eelkirjeldatud protseduurid viidi läbi ka kõnealuse veeremi puhul ning rongi väljasaatmisel mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud. Leke pidi tekkima sel ajal, kui rong liikus.

EVR Cargo sai kaubaga laetud tsisternid Kohtla jaamast 27. märtsil 2017 kell 15.16, kauba laadimine oli toimunud Eestis, veodokumendid vormistati samal päeval kell 14. Muu hulgas on saatelehel märge "vaguni katel pealelaadimiseks saatja poolt ettevalmistatud ja kõlblik veoks". Kauba omanik oli selle juba reedel, 24. märtsil ise vedanud tsisternid endale kuuluvalt haruteelt Kohtla jaama, teele nr 5. EVR Cargo tegi samal päeval, 24.03 kommertsülevaatuse dokumentatsiooni ja tolliplommide osas ning teostas järgmisel päeval, 25. märtsil vagunite ülevaatuse. Enne rongi teele saatmist tegi EVR Cargo 27. märtsil täiendava vagunite ülevaatuse ning enne rongi väljumist ka piduriproovi. Ühegi ülevaatuse käigus leket ei täheldatud.

Lastina oli EVR Cargole teatatud muudest aromaatsetest süsivesinike segudest, mille mahust 65 protsenti või enam (k.a. kaod) destilleerub 250 kraadi juures. Seda kaupa on EVR Cargo vedanud juba mitme aasta vältel, seega oli tegemist juba tuttava kaubaga, mida käideldakse vastavaid hoolsusnõudeid järgides. EVR Cargol on ohtlike ainete vedamise luba, millega kaasnevaid protseduure ettevõte ka järgib. Mõlema lekkinud tsisternvaguni tüüp oli 15-740-01, need olid ehitatud 2009. aasta mais. Tsisternvaguni tüüp on sobiv selle kauba veoks.

Häirekeskus sai eile kell 16.21 teate, et Venemaalt Eestisse tulnud kaubarongi tsisternid hakkasid Ida-Virumaal Sondas lekkima. Sonda vallavanema sõnul märgati kerget leket tegelikult juba Kiviõlis, kuid Sondas jäi rong seisma ja seal oli leke juba väga suur. Lekkis mürgine ja tuleohtlik vedelik.

Päästjad määrasid ohuala raadiusega 400 meetrit. Vallavanem evakueeris raudtee lähedusest paarkümment kohalikku elanikku, seal hulgas kümme last, kes olid raudteejaama lähedal asuvas lasteaias. Alguses määratud ohuala hõlmas samas tegelikult sisuliselt kogu alevikku.

Päästjad keerasid lekkima hakanud klapi kinni ja reostus kaeti kella 17.20ks vahuga. Rongiliiklus taastus kella 18.30 ajal. Lekkinud rongki hakkas liikuma, kuid Kadrina lähedal hakkas lekkima rongi teine tsistern. Rong saadi seisma aga alles Tapa raudteejaamas.

Uue lekke kohta tuli häirekeskusele teade kell 20.23. Teatati, et kogu linn haiseb. Tapal lekkis sama aine, mis Sondas, ja mõlemal juhul lasi läbi mahuti all olev klapp. Tapal kaeti reostus kella 21.52ks vahuga. Päästeameti andmetel Tapal inimesi ei evakueeritud. Kuna tegu oli lühikese aja jooksul kahe järjestikuse lekkega, siis ei lubatud rongil enam Tapalt edasi sõita.

Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juht Aivar Lainjärv kinnitas eile, et tegemist on ebameeldiva lõhnaga, mille kontsentratsioon ei ole tervisele ohtlik.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse hinnangul ohtu inimeste tervisele hetkel ei ole, kuid kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16662.