Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et taustakontrolli eesmärk on tagada avalikku võimu täitvate inimeste usaldusväärsus, et selliseid ülesandeid täidetakse kindlalt, õiguspäraselt ja otstarbekalt. „Taustakontroll võimaldab ennetada ja varajases faasis avastada korruptsiooni või ka mõnda muud ameti kuritarvituse riski," selgitas minister.

„Teenistusse võtmisel tuleb olla teadlik riskidest, mis puudutavad näiteks isiku korruptsiooniohtlikkust, sõltuvusi või Eesti riiki vaenavat hoiakut. Samas peavad seaduses olema selged reeglid paigas, et välistada ametnike omavoli," ütles Reinsalu.

Kuigi ka praegu kontrollitakse julgeoleku ja avaliku korra seisukohalt olulisi ülesandeid täitvate inimeste tausta, sõltub riigiametisse või ka teatud eraosalusega ettevõtetesse tööle kandideerimisel taustakontrolli tegemine hetkel sellest, mida tööandja peab vajalikuks koguda. Uus seadus paneb selleks paika selgemad reeglid.

„Samuti võimaldab uus kord inimesel endal paremini aru saada, milliseid andmeid tema usaldusväärsuse hindamiseks võib koguda," rääkis justiitsminister.

Eelkõige tehtakse taustakontrolli tulevikus inimestele, kes kandideerivad ameti- või töökohale või sõlmivad riigiga teenuse osutamise lepingu, mis on seotud avaliku võimu teostamise või julgeolekuriskiga ülesande täitmisega. Samuti on ette nähtud, et seda tehakse vabatahtlikkuse alusel kaasatavatele inimestele nagu abipolitseinik, vabatahtlik päästja, kaitseliidu liige jt. Taustakontrolli peaksid läbima ka isikud, kes sõlmivad riigi või muu avalik-õigusliku asutusega hanke- või halduslepingu või kes alustavad majandustegevust sellisel tegevusalal, mis on seotud riigikaitse, sisejulgeoleku ja elutähtsate teenuste osutamisega.

Hinnang inimese usaldusväärsusele antakse taustakontrolli tegemise hetke seisuga. Inimese tausta kontrollitakse eelkõige tema enda esitatud andmete ja nende pistelise kontrolli põhjal.

Eriseaduste alusel, nagu näiteks politsei- ja piirivalveametnike, päästeametnike, maksuametnike ning vanglateenistujate suhtes tehtav kontroll jääb samaks, nagu see seni on olnud.