Martin Repinski kinnitab, et tal on mahetootmise sertifikaat piimale, kuid mitte juustule. Kas see vastab tõele ja kas sellisel juhul saab sama ettevõte toota läbisegi mahe ja mittemahetoodangut? Kui jah, siis kui suures ulatuses?

Konju Kitsefarm OÜle on väljastatud Põllumajandusameti poolt mahestaatust tõendav dokument, mille kohaselt on Konju Kitsefarmil mahedaks tunnustatud muuhulgas kitsekasvatus. Kitsedelt saadava toorpiima võib seega mahedale viitavalt turustada, mahekitsepiima müügi üle teostab järelevalvet Põllumajandusamet.

Mahejuustu valmistamiseks Konju Kitsefarm OÜ Veterinaar- ja Toiduametilt mahetunnustust taotlenud ei ole, juustu ja juustutooteid mahedale viitava märgisega seega müüa ei tohi. Veterinaar- ja Toiduameti poolt on mahetunnustus väljastatud mahedalt märgistatud pakendamata puu- ja köögiviljade müügiks Konju Talupood OÜle, mis tegutseb Tallinnas Lembitu tänav 8. Nimetatud kaupluses on teostatud toidu- ja maheseaduse kohane kontroll juulis 2016.

Kas Konju farmi ja selle toodanguga seotud kontrollkäikudest või võetud proovidest on viimase kolme aasta jooksul ilmnenud sanitaarnõuete rikkumisi, toiduhügieeni probleeme või loomapidamise nõuete mittetäitmist? Ehk kas selle tootmisega seoses on üldse mingeid probleeme märgatud?

Piimatööstuses tuvastatud asjaolud on olnud seotud väiksemate hügieeninõuete ilmnemisega, mis on üldjuhul ka tähtajaliselt likvideeritud. Kitsefarmis viimase aasta jooksul rikkumisi tuvastatud ei ole.

Kui tihti on talu ja toodangut kontrollitud?

Riskihindamise alusel on antud juhul tegemist kõrgesse riski kuuluva piimatööstusega, mis tähendab seda, et minimaalselt kontrollitakse antud käitlejale kuuluvat piimatööstust sagedusega neli korda aastas, võivad lisanduda järelkontrollid või vihje/kaebuse menetlused. Käesoleval aastal on teostatud piimatööstuses kolm plaanilist kontrolltoimingut. Piimatoodetest on võetud kontrollproove käesoleval aastal kolmel korral. Piimafarmi kontroll toimub sagedusega üks kord aastas.

Kas ja millal on plaanis Repinski talu ja toodangut uuesti kontrollima minna?

Käesoleval aastal on plaanis teostada veel üks plaanijärgne kontroll, üldjuhul toimub kontrolltoimingu läbiviimine käitlejale etteteatamata. Vajadusel teostame ka plaaniväliseid kontrolle.

Kas farm, mis toodab nii mahedat kui mitte mahedat toodangut, võib nimetada ennast läbivalt kõikjal mahetootjaks?

Toodet peetakse mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile viitava märgistusega tooteks juhul, kui märgistamisel, reklaamimisel või äridokumentides kasutatakse kõnealuse toote või selle koostisosade kirjeldamiseks mõisteid, millega antakse ostjale teada, et kõnealune toode või selle koostisosad on valmistatud vastavalt mahemääruses sätestatud eeskirjadele. Märgistamisel või reklaamimisel tuleb hoiduda selliste mõistete (sealhulgas kaubamärkides kasutatavate mõistete) või meetodite kasutamisest, mis võiksid tarbijat või kasutajat eksitada, jättes neile mulje, et toode või selle koostisosad vastavad mahemääruse nõuetele. Mahepõllumajandusele viitavaid termineid sisaldava ettevõtte nime või kaubamärgi kasutamist peetakse eksitavaks juhul, kui see on kantud toidu pakendile või muule märgistusele.

Konju Kitsefarmi poolt valmistatud juustu pakendil ja märgistusel puudub viide mahepõllumajanduslikule tootmisviisile.

Veterinaar- ja toiduamet juhib tähelepanu, et müügipakendis mahetoidul peab olema alati Euroopa Liidu mahelogo. Mahelogoga samas vaateväljas peab olema ettevõtet kontrolliva järelevalveasutuse kood ning tooraine päritolutähis.