Kaitseminister Hannes Hanso sõnas valitsuse pressikonverentsil, et me kõik nõustume ja mõistame, et kaitsevägi peab olema suuteline ja võimeline reageerima kiiresti kõikidele kriisidele ning selleks võib kiirolukorras olla vajadus kasutada ka kolmandate isikute vara.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse esmakordselt riigikaitseliste sundkoormiste koondkava transpordivahendite kohta. See on esmane nimekiri varadest, mis on lubatud riigikaitselise sundkoormisena kaitseväe poolt kasutusele võtta alates kõrgendatud kaitsevalmiduse kehtestamisest. Samas kehtestatakse varade lõikes ka ülempiir, mille ulatuses tohib isikute vara sundkorras kasutusele võtta.

Koondkava sisaldab esialgu ainult transpordivahendeid, sest see on kaitseväe jaoks avaliku sektori välisest varast kõige kriitilisem varustus. Teiste sundkoormatavate varade ning teenuste, eeskätt remondi- ja transporditeenus, loetelu ja mahud esitatakse valitsusele pärast täiendavat analüüsi.

Loetelu aluseks on kaitseväe esitatud riigikaitseliste sundkoormiste ettepanek, mis sisaldab detailset loetelu kaitseväe sõjaaja üksustele ettenähtud varustusest, mida üksustel hetkeseisuga ei ole, ning teenustest, mida kaitsevägi sõjaaja üksuste formeerimisel ning jätkusuutlikkuse tagamiseks vajab.

Varale sundkoormise määramisest teavitatakse vara omanikku. Koormatud vara tuleb üle anda kaitseväele kasutamiseks vastavalt käsundis sätestatule. Vara tuleb tuua kas ettenähtud kogumiskohta või üle anda sellele järgi tulnud kaitseväe esindajale. Kuni vara tagastamiseni ei saa vara omanik või valdaja seda kasutada. Vara omanikule ei hüvitata vara koormamise tõttu saamata jäänud tulu ega muid kaudseid kulusid.

Kaitsevägi peab olema suuteline reageerima sõjaliselt lühikese etteteatamisega ning kasutama sel hetkel puuduva varustuse asemel kolmandate isikute vara. Riigikaitselisi sundkoormisi kasutatakse, kui puuduvat vara ei ole võimalik või sobilik saada riigivara ümberjaotamise, riigikaitseliste varude kasutuselevõtu või lepingute kaudu. Sundkoormise määramisel ei või koormata elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks vältimatult vajalikku vara.

Kuna kaitseväe üksuste varustatuse olukord on ajas muutuv, vaadatakse sundkoormiste koondkava perioodiliselt üle ja muudetakse vastavalt Kaitseväe hetkevajadustele.

Selliseid riigikaitselisi sundkoormisi kasutatakse Hanso juhul, kui puuduvad teatud vahendid ja pole ka tehtud mingeid eellepinguid vms riigi poolt. Kava hakka sisaldama esmast loetelu vara kohta, mis on lubatud kasutusele võtta, aga seda alles kõrgendatud kaitsevalmiduse astmes, mille kinnitab teatavasti valitsus.

Kaitseminister Hanso lisas ka, et ta ei oska öelda konkreetset sõidukite arvu, mida see kava puudutama hakkab, kuna see sõltub konkreetsest piirkonnast ning selle piirkonna vajadustest. Siiski lisas minister, et hetkel me räägime ikkagi sadadest transpordivahenditest.