Justiitsminister kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga teenuse loomist, mis ennetaks elanike uimastite kasutamisest tulenevaid probleeme ja vähendaks sellest põhjustatud kahjusid.

Teenusele saab karistuse alternatiivina inimese suunata politsei, prokuratuur või kohus juhul, kui inimene on pannud toime süüteo, mis on seotud uimastite tarvitamisega. Teenus on vabatahtlik ning sisaldab hindamist, motiveerimist ja teadlikkuse tõstmist, kuid vajadusel ka ravi ja rehabilitatsiooni, mida pakutakse juba olemasolevate teenuste raames. Konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud ja sihtasutused.

„Peame tugevamalt mõjustama uimastite tarbijaid sellisest käitumisest loobuma. Reaalsuses annavad meie seadused päris mitmeid võimalusi karistuse alternatiivide kohaldamiseks, kuid probleem on pigem olnud selles, et puudub selge süsteem alternatiivide rakendamiseks ning uimastitarvitajate suunamiseks tervishoiuteenustele,“ sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Projekt tuleb ellu viia vähemalt kolme partneri koostöös: kohalik omavalitsus või selle asutus, projekti läbiviimiskohta teenindav kohalik politseijaoskond või prefektuur ning tervishoiuteenuse osutaja. Projekti kestus on kuni kaks aastat ja tegevused peavad algama 2016. aastal. Projekti elluviimise koht peab olema omavalitsus, kus elab vähemalt 20 000 inimest.

Reinsalu selgitas, et projektikonkurss annab esiteks võimaluse konkreetses kogukonnas, erinevate asutuste koostöös katsetada uuenduslikku lähenemist uimastiprobleemide vähendamiseks ja ennetamiseks. Teiseks annab see politseile, prokuratuurile ja kohtule alternatiivi traditsioonilistele karistusele ning kolmandaks võimaldab see poliitikakujundajatel nii kriminaal- kui tervishoiupoliitikas hinnata, millised on uue praktika tulemused.

Valitsuse süüteoennetuse nõukogu valib igal aastal ühe aktuaalse ennetusvaldkonna, milles kuritegude ennetamiseks riik panustab 50000 eurot. „Süüteoennetuse nõukogu ootus uimastitega seotud kuritegude valdkonna valimisel on peamiselt seotud sooviga vähendada uimastitega seotud kahjusid kuritegevuse valdkonnas, mis tähendab eelkõige varavastaste kuritegude ennetamist ning sõltuvuskäitumisest tuleneva retsidiivsuse vähendamist,“ ütles Reinsalu, kes on ka süüteoennetuse nõukogu esimees. 2015. aastal oli kuriteoennetuse toetuse valdkonnaks laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 12.09.2016. See peab olema esitatud eesti keeles ning digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil konkurss@just.ee märgusõnaga “Kuriteoennetuse toetus”.

Taotluse vorm ja täpsem info on kättesaadav kriminaalpoliitika portaalis.