Täna lõppes Lahtis seitsmes soome-ugri rahvaste maailmakongress, mille lõpus kutsus Fenno-Ugria Asutuse juhatuse ja eestlaste esindaja Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal kõiki soome-ugri rahvaid 2020. aastal Tartus toimuvale kaheksandale maailmakongressile.

"Tänavu avatav Eesti Rahva Muuseum oma soome-ugri püsiekspositsiooniga on kõige õigem koht soome-ugri rahvaste suursündmuse korraldamiseks, et saada osa meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust. Täna on veel vara öelda, millised teemad on järgmise maailmakongressi fookuses, aga on kindel, et elame kiirete muutuste perioodil ja peame ka järgmisel kongressil rääkima sellest, kuidas väikerahvastena muutuste tuultes püsima jääda," ütles Tõnu Seilenthal.

Täna toimunud ühisel plenaaristungil tegid kõigi viie teemarühma esindajad ettepanekuid, mida peaks nende valdkondade arendamiseks kongresside vahelisel ajal ühiselt ette võtma. Kongressi teemaplokkides käsitleti soome-ugri ja samojeedi keelte ja kultuuride edasiandmist järgmistele põlvkondadele. Selles rühmas räägiti kaks- ja mitmekeelsusest, keele prestiižist ja staatusest ühiskonnas, vähemuskeelte õpetamisest ja metoodikatest, kultuuripärandist, rahvuskultuurist ja kogemustest.

Eraldi teemarühmas käsitleti soome-ugri inforuumi ja selle arenguperspektiive. Ettekannete ja arutluste käigus mõeldi palju tänapäevaste kommunikatsioonitehnoloogiate ja sotsiaalvõrgustike kasutusvõimaluste ning rahvaajakirjanduse teemadel.

Kodanikuühiskonna ja riigi teemarühmas tõdeti, et arusaam kodanikuühiskonnast on Venemaal teistsugune kui teistes soome-ugri riikides ja seetõttu on ka kogemused erinevad. Majanduse ja keskkonna teemaplokis oli juttu nii sellest, kuidas majandustegevus väikerahvaste elukeskkonda mõjutab, kui ka turismiettevõtlusest. Lisaks oli eraldi töörühm demograafiliste muutuste ning vana ja uue diasporaa teemal, kus käsitleti rahvastikustatistikat ja selle mõjutegureid.

Kongressi lõpetas järgmise kongressi korraldajamaa Eesti muusikaline tervitus, mille põhiosaks oli Mart Siimeri mari rahvalaulul põhineva kammermuusikateose "Üle võimsa vee" esiettekanne väljaspool Eestit Reval Ensemble'i esituses.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus. Esimene kongress toimus 1992. aastal Sõktõvkaris, seejärel on need toimunud iga nelja aasta tagant vaheldumisi Ungaris, Soomes, Eestis ja Venemaal. Järgmine, VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 2020. aasta augustis Tartus.