Ringkonnakohus lükkab alustuseks ümber mitmed kaitsjate apellatsioonid. Muuhulgas näiteks kaitsjate väite kohtuniku erapoolikuse, kahe tõendite lubamatuse ning väidetava meediashow korraldamise kohta.

Sarnaselt maakohtule pidas ringkonnakohus ka tõendatuks Khalilovi süüd selles, et ta aitas ISIS-ega ühinenud Abrurrahman Sazanakovit Süüriasse minekuks piletite soetamisel, kogus tema toetuseks raha ja andis talle üle umbes 500 eurot.

Siinkohal vaidlesid kaitsjad vastu, et raha küsis tegelikult üldse Sazanakovi abikaasa, kuid ringkonnakohus juhtis tähelepanu Khalilovi ja Manko omavahelisele suhtlusele, kus Khalilov teatas peale Sazanakoviga rääkimist, et "Ahi (araabia keeles tähendab „akhi“ "venda") helistas ja on vaja rahadega abistada". Kuna selgelt nimetati siis ja ka hiljem korduvalt sõna "vend", ei saanud ringkonnakohtu ja maakohtu arvates olla tegu naisega.

Kohus: Sazanakov kuulus terroriorganisatsioonide ridadesse

Samuti on hilisemast kirjavahetusest näha, et Khalilov väldib Sazanakovi nime kasutamist, kuid raha küsimine aktiviseerub peale Süürias Sazanakovitega kohtumist.

Näiteks saadab Khalilov 2013. aasta novembris Sazanakovile kirja: „Selline küsimus, kas on mingisugune kanal, mille kaudu saab teile raha saata“. Khalilovi küsimusele vastab Sazanakov samal päeval: „Mis puutub rahasse, me tahtsime just proovida ühte varianti. L.-le (nimed isikuandemete kaitseks eemaldatud - toim.) kanti siin üle 300 eurot S. eest (viimased) ja me mõtlesime anda kaart abu Z.-le ja et ta sõidaks Türki ja võtaks need pangaautomaadist inshaAllah*. /---/ Ja inshaAllah kui kõik hästi läheb, siis võib naise arvele panna InshaAllah“.

Lisaks nõustub ringkonnakohus pärast selgitamist viitega, et Sazanakov tõesti kuulus terroristlikusse ühendusse ning Khalilovile oli see teada. Näitena tuuakse otsuses välja mõned Sazanakovi enda kirjad Khalilovile.

12. detsember 2013. kirjutas näiteks Sazanakov: „Ma olen ootel vot, vot inshaAllah tuleb kõva lahing, vennad valmistuvad ja ootavad inshaAllah, millal täpselt me ei tea, kuid vot, vot sõidame ära, Allahu Akbar“. Lisaks postitas ta pilte endast ja oma lastest relvadega ning teatas 2014. aastal, et lahkus ISIL-ist ja läks üle Dzabat Nusrasse, mis tema enda sõnade kohaselt kuulub Al Qaeda võrgustikku.

Vaimset kaasabi ei osutanud

Ringkonnakohus leiab aga, et Khalilov tuleb õigeks mõista Sazanakovile vaimse kaasabi andmise (millega tugevdati kestvalt tema teotahet terroristlikusse ühendusse kuulumiseks) süüdistuses. Kohtu põhjendusel ei esitatud maakohtus ühtegi konkreetset kirja või sõnumit, mille kohaselt Khalilov oleks väljendanud heakskiitu Sazanakovi tegevusele terroristliku ühenduse liikmena. Tegelikult ütleb ringkonnakohus, et ka maakohus on ise nentinud, et meeste omavaheline kirjavahetus näitab vaid Khalilovi abivalmidust Sazanakovi suhtes, kuid mitte seda, et ta tema tegusid heaks kiidaks.

Roman Manko süüd pidas ringkonnakohus tõendatuks aga selles, et ta andis Sazanakovi toetuseks kahel korral raha: ühel korral umbkaudu 400 ning teisel korral umbkaudu 200 eurot. Samuti püüdis ta Sazanakovi palvel leida talle veel rahalisi toetajaid.

Selle viimase väite tõestuseks toob ringkonnakohus muuhulgas ära fakti, et Sazanakov tegi ettepaneku, et Manko läheks Lätti uurima, kas sealsed vennad oleks valmis mudžaheede ja nende peresid oma varaga toetama.

Sazanakov kirjutas 3. veebruar 2014 Khalilovile: "Kunagi, enne ärasõitu džihhaadi maale, sõitsin koos H. s.o [R. Manko] ja J.-ga Lätti läbi rääkima ühe vennaga. /---/ Ja see vend ütles mulle, et tal on inimesed, kellel on suured võimalused ja nad saavad ja tahavad aidata mudžaheede ja nende peresid oma varaga Allahi nimel ja sellisel moel võtta osa džihhaadist. Vot nii, võid rääkida H.-ga ja sõita temaga Lätti kõnelema selle vennaga. /---/". Seega oli selge, et Manko oli Lätis käinud ja Sazanakovi hilisema kirja järgi palus ta seda veel teha.

Episood, milles aga Manko tuleks mõista õigeks, oli ringkonnakohtu arvates seotud sellega, et maakohus on oma otsuse põhiosas märkinud, et Mankole esitatud süüdistus ei ole leidnud tõendamist osas, mille kohaselt püüdis ta Sazanakovi palvel 2013 sügis-talvel kanda raha Western Unioni rahasiirdamisteenuse abil. Maakohtu otsuse resolutiivosas see seisukoht ei kajastu ning prokurör ei ole vaidlustanud maakohtu seisukohta, et nimetatud episoodis ei ole Manko süü tõendatud. Seega tuleb ringkonnkohtu otsusel Manko mõista selles episoodis õigeks.

Kohus: karistused olid liiga ranged

Kõike kokku võttes nõustus ringkonnakohus kaitsjatega, et Khalilovile ja Mankole on määratud põhjendamatult karmid karistused. Kohus tõdeb, et kuigi terrorismikuritegude eest on karistused suhteliselt suured, siis maakohtus välja toodud asjaolud viitavad pigem meeste süü väiksusele. Näiteks mõlema mehe süüd iseloomustava asjaoluna on maakohus märkinud, et tuvastatud ei ole, et Sazanakovi toetamise tagajärjel oleks reaalselt terrorikuritegu toime pandud.

Ringkonnakohus toob ka välja, et maakohus väitis meestel mitte olevat kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid. Samal ajal aga on tegu varem kriminaalkorras karistamata meestega ning süüdistatavaid iseloomustavate asjaoludena arvestas maakohus ise ka veel sedagi, et neil on lastega pered.

Seega kuigi maakohus iseloomustas mehi positiivselt, mõistis ta neile sanktsioonina keskmisele määrale vastava või selle lähedase karistuse. Kohus põhjendas seda veel eri- ja üldpreventiivsete kaalutlustega.

Siinkohal asuski ringkonnakohus seisukohale, et Khalilovi ja Manko süüd tuleb pidada pigem väikseks.

Kohus põhjendab: "Manko puhul peab kohtukolleegium süüle vastavaks sanktsiooni alammäärale vastavat karistust, s.t kaheaastast vangistust. Nagu maakohtu otsuseski välja toodud, ei olnud summad, mille Manko Sazanakovile toetamiseks andis, suured. Lisaks sellele nähtub Khalilovi ja Manko vahelisest 25.09.2013 telefonikõnest, et ettepaneku Sazanakovi toetamiseks tegi Mankole Khalilov, s.o initsiatiiv tuli Khalilovilt. Ka tuleb arvestada sellega, et Lätist Sazanakovi varalise toetuse saamine jäi katsestaadiumi.

Ka Khalilovi puhul tuleb arvestada sellega, et rahalised vahendid, mida ta Sazanakovi jaoks kogus ja kättesaadavaks tegi, ei olnud suured. Siiski peab kohtukolleegium Khalilovi süüd Manko omast suuremaks. Esiteks muudab Khalilovi rolli olulisemaks ja tema süü suuremaks see, et tema oli see, kes korraldas Sazanakovi toetamist: tema suhtles vahetult Sazanakoviga, uurides, kuidas on võimalik talle rahalisi vahendeid kättesaadavaks teha, tema oli see, ta kogus raha Sazanakovi toetuseks, samuti pöördus Sazanakov sooviga, et Manko küsiks toetust Lätist, samuti Khalilovi poole. Lisaks sellele, et Khalilov kogus ja tegi Sazanakovile kättesaadavaks rahalisi vahendeid, aitas ta Sazanakovi Süüriasse jõudmiseks vajaliku lennupileti soetamisel."

Muide, kaitsjad leidsid esitatud apellatsioonides, et meeste karistused tuleks jätta tingimisi täitmisele pööramata, kuid ringkonnakohus seda võimalikuks ei pidanud. Peamiseks argumendiks oli tõdemus, et kuigi Khalilov ja Manko kahtlustasid, et õiguyskaitseorganid neid mingi aeg jälgivad, et takistanud see neil tegusid toime panemast.

Nimetatud otsus ei ole jõustunud ja seda saab riigikohtusse edasi kaevata 30 päeva jooksul.

Riigiprokurör Laura Vaik ütles eile Delfile, et praegu ei ole veel võimalik vastata küsimusele, et kas prokuratuur kaebab ringkonnakohtu otsuse edasi või mitte. Enne selle otsuse vastuvõtmist on prokuratuuril vaja põhjalikult tutvuda ringkonnakohtu põhjendustega.

* Insha’Allah, Inshallah (araabia keeles) – kui jumal annab, lähituleviku plaanide ja ürituste kohta, enda otsuste jumala kätte andmine.