Viisavabadus on olulisim osa ELi ja Türgi tänavu 18. märtsil vastu võetud ühisavaldusest, mille alusel asuti kiirendama viisanõude kaotamise tegevuskava täitmist eesmärgiga vabastada Türgi kodanikud viisanõudest hiljemalt 2016. aasta juuni lõpuks, juhul kui kõik vajalikud kriteeriumid on täidetud. Selleks et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid viisavabadust käsitleva otsuse juuni lõpuks vastu võtta, tuleb komisjoni sellesisuline ettepanek esitada mai alguses, et riikide parlamentidel jääks kaheksa nädalat aega eelnõu heaks kiita.

Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi sõnul on Türgi eriti viimastel nädalatel teinud märkimisväärseid edusamme viisavabaduse tegevuskava täitmisel. „Üht-teist on veel teha ning tegutseda tuleb kiiresti, kuid kui Türgi hoiab senist tempot, siis suudavad nad täita ka järelejäänud kriteeriumid. Seepärast esitame täna ettepaneku, mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel teha otsuse viisanõude kaotamise kohta niipea, kui kriteeriumid on täidetud,“ märkis asepresident.

Täna avaldatud eduaruandes hinnatakse Türgi seniseid edusamme kriteeriumide täitmisel, sedastatakse veel täitmata kriteeriumid ning sätestatakse konkreetsed meetmed, mida Türgi peab võtma nende täitmiseks sellistes valdkondades nagu korruptsioonivastane võitlus, andmekaitse, õigusalane koostöö liikmesriikidega, tihedam koostöö Europoliga ning terrorismi käsitlevate õigusaktide ja tavade läbivaatamine.

Türgi kodanikud saavad edaspidi viisavabalt reisida kõikidesse ELi liikmesriikidesse peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi, ning ka nelja Schengeni assotsieerunud riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits).

Viisavabadus kehtib ainult lühiajalise külastuse puhul, kui sihtriigis viibitakse kuni 90 päeva (mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul) nt äritegevuse, turismi või perekonna külastamise eesmärgil. Viisavabadus ei anna õigust ELis töötada.

Nagu kõikide riikide puhul, kelle kodanikel on õigus Euroopasse viisavabalt reisida, kehtib ka Türgi kodanike suhtes 2014. aasta alguses kehtestatud kaitseklausel. Võttes arvesse hiljutisi arutelusid liikmesriikidega ELi viisapoliitika üle tervikuna, tegi komisjon täna ettepaneku täiendada viisavabaduse peatamise võimalusi, tänu millele saaksid liikmesriigid lihtsamini teada anda peatamist nõudvatest asjaoludest ning komisjon saaks viisavabaduse peatada ka omal algatusel.