Transpordifirma Autorollo läks pankrotti majanduskriisi ajal, kui selgus, et firma omanik Väino Pentus ei suuda tagasi maksta suurt laenu, mille ta võttis, et firma kaasomanik Tiit Pohlalt välja osta. Seda laenu tagas maksumaksjale kuuluv sihtasutus Kredex, mis kandis 325 000 eurot kahju.

Eile riigikohtust lahendi saanud vaidluse sisuks on küsimus, kui suures ulatuses vastutavad Autorollost enne pankrotti vara väljakantimise eest Väino Pentuse tütar Keit Pentus-Rosimannus ja tema mees Rain Rosimannus. Maakohus pidas vastutavaks vaid Rain Rosimannust, ringkonnakohus aga neid mõlemaid. Mõlemad kohtuastmed pidasid vastutavaks ka advokaat Siim Roodet, kelle Rosimannused olid Autorollosse toonud.

Ringkonnakohus leidis, et Rosimannused ja Roode peavad solidaarselt hüvitama võlausaldajatele 163 817 euro suuruse kahju, mis tekkis, kui Autorollo varad kanditi OÜsse Autohills. Riigikohtu otsus asi tagasi ringkonnakohtusse saata tähendab, et kogu saaga kestab veel edasi ja nii Rain Rosimannus kui Keit Pentus-Rosimannus jäävad ootama lõplikku kohtuotsust.

Halvasti põhjendatud

Eilne riigikohtu otsus pidas aga ringkonnakohtu otsust halvasti põhjendatuks ja saatis asja ringkonnakohtule tagasi, et see teeks riigikohtu näpunäidete järgi uue otsuse.

Küsimus oli, kuidas tõlgendada äriseadustiku § 1671 lg 1, mis näeb ette, et isik, kes oma mõju osaühingule ära kasutades mõjutab juhtorgani liiget osaühingu kahjuks tegutsema, peab hüvitama osaühingule sellega tekitatud kahju.

Riigikohus leidis, et selle sätte kohaldamise eeldused on järgmised:

  • Esinema peab objektiivne teokoosseis, mis seisneb järgmises:
  1. Mõjutajal on oluline mõju osaühingu üle.
  2. Mõjutaja kasutab eelnimetatud olulist mõju ära tahtlikult ja eesmärgiga mõjutada osaühingu juhtorgani liiget tegutsema osaühingut kahjustavalt.
  3. Juhtorgani liige rikub mõjutamise tulemusel kas tahtlikult või hooletusest oma kohustusi, kusjuures juhtorgani liikme kohustuste rikkumine võib olla ka vabandatav ÄS § 187 lg 2 teise lause mõttes.
  4. Osaühingule tekib mõjutamise ja sellest tuleneva juhtorgani liikme kohustuse rikkumise tõttu kahju, kusjuures kahju tekkimise ja mõjutamise vahel on kahetasandiline põhjuslik seos: esiteks peab mõjutamine olema põhjustanud juhtorgani liikme kohustuse rikkumise ja teiseks peab juhtorgani liikme kohustuse rikkumine põhjustama osaühingule kahju.
  • Teo subjektiivne külg peab sisaldama mõjutaja otsest tahtlust mõjutada juhtorgani liiget ühingule kahjulikult käituma, st et mõjutaja tegutseb osaühingu kahjustamise eesmärgil.

Maa- ja ringkonnakohus põhjendasid Autorollo võlausaldajate 164 000 euro suuruse nõude rahuldamist sellega, et Rosimannused mõjutasid Väino Pentust tekitama Autorollole kahju sellega, et kõigepealt asutati OÜ AutoHills, millele anti üle enamik Autorollo autodest ja haagistest, ning hiljem korraldati ka AutoHillsi osaluse võõrandamine Autorollo jaoks kahjulikel tingimustel. Seda, et Rosimannus ja Pentus-Rosimannus vastutavad Autorollo ees tema mõjutajatena, põhjendasid kohtud sellega, et Rosimannus oli ka varem andnud Väino Pentusele Autorollo asjus nõu, et Väino Pentus usaldas Rosimannust, et Väino Pentus täitis Rosimannuse leitud advokaat Roode korraldusi, et Rosimannus osales Autorolloga seotud nõupidamistel, saatis raamatupidajale korralduslikke e-kirju ja suhtles autojuhtidega ajal, mil Väino Pentus oli haiglas.

Eelnevast järeldasid kohtud, et Rosimannusel oli Väino Pentuse üle psühholoogiline mõju, mida ta teostas Roode kaudu. Ringkonnakohus, tühistades maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis võlausaldaja esimese nõude Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata, luges nõude eeldused Pentus-Rosimannuse suhtes täidetuks samade asjaolude ja tõendite põhjal nagu Rosimannuse suhtes. Need kohtute tuvastatud asjaolud ei anna aga riigikohtu arvates alust kohaldada Rosimannuste suhtes deliktilist vastutust ÄS § 1671 lg 1 rikkumise eest.

Maakohus leidis, et Rosimannus oli ÄS § 1671 järgi kahju tekitamises süüdi ja et süü vormiks oli hooletus. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga ja kuigi seda ei ole otsuses selgelt väljendatud, leidis sama ka Pentus-Rosimannuse kohta. Riigikohus märkis, et selle paragrahvi koosseisuliseks elemendiks on mõjutaja otsene tahtlus. Äriühingu juhtorgani liiget saab seega mõjutada äriühingu kahjuks tegutsema vaid tahtlikult, kusjuures tahtluse peab tõendama hageja, antud juhul siis Autorollo võlausaldajad.

Pentus-Rosimannuse seos ebaselge

Riigikohtu hinnangul jättis ringkonnakohus põhjendamata, kuidas Pentus-Rosimannuse Autorollo juhtimises osales. Ringkonnakohus leidis, et sellega, et Rosimannus osales Autorolloga seotud nõupidamistel, saatis raamatupidajale korraldusliku sisuga e-kirju ja suhtles raamatupidaja ning autojuhtidega ajal, mil Väino Pentus oli haiglas, samuti soovitas Väino Pentusele Roodet kui advokaati, on tõendatud, et Pentus-Rosimannus tegi sedasama. Selliselt on ringkonnakohtu otsus võlausaldajate esimese Pentus-Rosimannuse vastase nõude rahuldamisel sisuliselt täielikult põhjendamata.

Riigikohus leidis, et maakohus ja ringkonnakohus on rikkunud menetlusõiguse norme sellega, et nad on jätnud põhjendamata, kuidas tuleneb tõenditest järeldus, et Rosimannus ja Pentus-Rosimannus mõjutasid Väino Pentust Autorollole kahjulikult käituma. Üksnes sellest, et tõenäoliselt oli saavutatav tulemus (Autorollo varatuks muutmine) mingil viisil kasulik ka Rosimannustele, ei saa mõjutamist järeldada. Maakohtu põhjendustest nähtuvalt oli kostja Rosimannus andnud Väino Pentusele Autorollo kohta nõu, Väino Pentus usaldas teda ja tema pakutud advokaati. Eeltooduga võib riigikohtu arvates küll põhjendada seda, et Rosimannusel oli Väino Pentuse ja seega ka Autorollo üle oluline mõju, kuid sellest ei järeldu veel, et Rosimannus kasutas seda mõju, et saavutada Autorollole kahjulikke otsuseid.

Rosimannuseid esindavate Raidla Ellex advokaatide Arne Ots ja Toomas Vaher kommentaar:

Riigikohtu lahend, millega alamate kohtuastmete lahendid osaliselt ehk hagi rahuldavas osas tühistati, oli ootuspärane. Hagis esitatud viiest nõudest neli jäid Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu lõplikult rahuldamata. Ühe nõude osas (OÜ AutoHills asutamine ja sellele vara üleandmine) menetlus jätkub ja selles osas peab ringkonnakohus asja uuel läbivaatamisel kontrollima, kas hageja on üldse tõendanud nende eelduste olemasolu, mis peavad olema täidetud, et nõuet esitada.

Siiani oli hagi rahuldatud üksnes pankrotistunud OÜ Autorollo pankrotihalduri ja teda toetavate inimeste poolt toodud tõendamata väidete alusel, mida kogu protsessi vältel saatis kõrge avalikkuse huvi ning sellest tulenevalt kujunes meediapilt, mis alati ei tuginenud tõenditele. Riigikohus suunas nüüd ringkonnakohut asja järelejäänud osa lahendama kohtule esitatud tõendite ja väidete pinnalt, Riigikohtu poolt õiguse kohaldamiseks antud juhiste järgi.

Riigikohtu lahendist võib järeldada arusaama, et perekonda ega lähedasi ei saa panna vastutama perekonnaliikme või lähedase majandustegevuse tagajärgede eest pelgalt seetõttu, et inimesed omavahel suhtlevad. Ka advokaadi soovitamine ei ole patt ning advokaat üldjuhul ei vastuta äriühingu juhtimisotsuste eest. Õiguspraktika jaoks on Riigikohtu lahend väga oluline, selles on selgitatud väga mitmeid ühingu juhtimise, nõustamise ja vastutuse tahke ning otsusel saab seetõttu kindlasti olema laiem mõju.