Terviseamet tuvastas, et Jüri Tervisekeskuse OÜ on läinud vastuollu järgmiste seadusandlike aktidega:

Tarbijakaitseseaduse (edaspidi TKS) § 91 lg 2, mille järgi käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seotud viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Rahvatervise seaduse (edaspidi RTerS) § 12 lg 6, mille järgi ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ega muud teavet sõnas, trükis või muul viisil.

Sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” (edaspidi määruse nr 56) § 14 lg 1, mille järgi kantakse tervisekaarti tervishoiutöötaja vastuvõttu iseloomustavad andmed, muu hulgas ka patsiendi objektiivne leid.

Terviseamet tugines oma otsuses ka Eesti arstide liidu eetikakomitee ja Tartu ülikooli peremeditsiinikliiniku hinnangule.

Pärast terviseameti nõuet eemaldas dr Raudsik Jüri tervisekeskuse kodu­lehelt seadust rikkuvad materjalid.

Arstide liit heitis dr Raudsiku ameti­liidust välja.

Ettekirjutuses kohustas terviseamet Jüri Tervisekeskuse OÜ-d:

lõpetama viivitamatult inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivate ideede, arvamuste, veendumuste ja muu teabe sõnas, trükis või muul viisil levitamine, tagamaks RTerS § 12 lg 6 täitmine;

lõpetama teenuse osutamisel tegevused, mille korral ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist, tagamaks TKS § 9 kirjeldatud ohutu teenuse osutamise;

hakkama viivitamatult dokumenteerima kõike tervishoiuteenuse osutamisega seotut, sealhulgas kõrgvererõhktõvega patsientide objektiivseid leide, tagamaks sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” § 14 lg 1 täitmine.

Terviseamet soovitas Jüri tervise­keskusel esimesel võimalusel korraldada Eesti pere­arstide seltsi juures oma perearstide resertifitseerimine.