MTÜ teatas, et Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas menetlusse võtta MTÜ Ausad Valimised kaebuse seoses e-valimiste ohtudest ja riskidest teavitava kampaania eest Eesti riigilt saadud trahviga ja tegi pooltele ettepaneku kokkuleppeks, mille kohaselt peab riik MTÜ-le maksma 9000 eurot.

"Kohtuotsus kinnitab, et meie kaebus on põhjendatud ja Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangul on Eesti riik MTÜd Ausad Valimised alusetult trahvides rikkunud inimõiguste konventsiooniga kaitstud igaühe õigust sõnavabadusele," teatas Kotka.

"Oleme järjekindlalt rõhutanud, et e-valimiste riskidest ja ohtudest üldsust teavitav kampaania on äärmiselt vajalik ning seda eelkõige demokraatia seisukohast ja selle suhtes väärteomenetluse algatamine on igas euroopalikus ühiskonnas tõlgendatav sõnavabaduse räige rikkumisena, mis ei käi kokku demokraatia põhimõtetega. Nüüd oleme sellele otse Euroopast kinnituse saanud. Loodan, et edaspidi võib Eestis e-valimisi kritiseerida, ilma et peaks kartma Eesti riigi poolseid repressioone," lisas Kotka.

Välisministeerium: see pole päris nii

Välisministeerium kommenteeris, et Euroopa Inimõiguste Kohus edastas 19. jaanuaril Eestile vastamiseks MTÜ Ausad Valimised kaebuse. Euroopa Inimõiguste Kohus on küsinud riigi seisukohti ning on määranud sisulise vastamise tähtaja maisse 2016.

"Tegemist on äsja Euroopa Inimõiguste Kohtust laekunud kaebusega, mille suhtes ei ole riik veel seisukohta kujundanud. Mis puudutab väidet, et tegemist on "võiduga riigi üle", siis rõhutame, et tegemist on poolelioleva kohtuasjaga, kus riigil on võimalik esitada oma seisukohad ning alles seejärel otsustab Euroopa Inimõiguste Kohus, kellel on õigus," teatas välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Maria Belovas.

Kokkuleppe pakkumine on tavapärane

Mis puudutab võimalikku kokkuleppe sõlmimist, siis Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 39 lõike 2 kohaselt on sõbraliku kokkuleppe menetlus konfidentsiaalne. See tähendab Belovase sõnul, et ei riik ega kaebaja tohi avaldada kokkuleppemenetlusega seotud asjaolusid ega seisukohti. MTÜ Ausad Valimised on oma pressiteatega konventsioonis sätestatud kohustust rikkunud.

"Sellise rikkumise eest on Euroopa Inimõiguste Kohus oma praktikas kaebusi ka vastuvõetamatuks tunnistanud, leides, et tegemist on kaebeõiguse kuritarvitamisega," lisas Belovas.

Ta lisas, et asjaolus, et inimõiguste kohus edastab pooltele sõbraliku kokkuleppe ettepaneku, ei ole midagi erakorralist. Samuti ei tähenda see, et pooled sellega nõustama peavad, ega määra ette ära kohtuotsuse sisu, juhul kui pooled või üks pooltest kokkuleppega ei nõustu ning soovib asja sisulist arutamist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid