“Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, väärtustades kõrgelt noorte tervislikku arengut, avaldab toetust sotsiaalministeeriumi algatatud eelnõule alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmiseks. Riigi üheks oluliseks ülesandeks on kujundada oma elanikele keskkond, mis aitab inimestel teha tervislikumaid valikuid ning seeläbi elada pikka ja õnnelikku elu. Alkohol on üks olulisemaid Eesti inimeste tervist ja heaolu vähendavaid tegureid, mille kahjustavat mõju meie ühiskonnale on aga võimalik vähendada peamiselt kolme kuluefektiivse meetme abil: alkoholi hinna tõstmine, alkoholi kättesaadavuse piiramine ja alkoholireklaami keelustamine," märgitakse pöördumises.

Alkoholi tarbimist mõjutavad mitmed tegurid ning reklaam on üheks nendest. Reklaami ja laiema turunduse abil on suudetud alkoholi seostada meie jaoks oluliste väärtuste, tegevuste ja sündmustega nagu näiteks vabariigi aastapäev, jalgpall, sünnipäevad ning jaanipäev. Olenemata sellest, et alkoholitootjate sõnul ei ole nende toodete reklaam suunatud alaealistele, omab alkoholireklaam suurimat mõju just alaealistele. 2009. aaastal jõudis Euroopa Alkoholi ja Tervise Foorumi teadlaste grupp alkoholireklaamiga seotud uuringute läbivaatamisel järeldusele, et noorte poolt nähtud alkoholireklaami maht mõjutab alaealiste alkoholi tarvitamist. Mida enam noored alkoholireklaamiga kokku puutuvad, seda varasemaks nihkub alkoholi proovimise iga ning seda suuremad on tarbitava alkoholi kogused. Mida nooremana aga alkoholi tarbima hakatakse, seda suuremad on tulevikus tarbitavad alkoholi kogused ning seda suurem tõenäosus on sõltuvuse arenguks. Seetõttu on alkoholireklaami piiramine tõhus meede alkoholitarvitamise ennetamiseks alaealiste hulgas, vähendades seeläbi ka nende poolt tulevikus tarbitud alkoholi koguseid.

Alkohol on samuti sõltuvust tekitav aine nagu tubakas leiduv nikotiin. Sarnaselt tubakale on alkohol oluline riskifaktor nii südame-ja veresoonkonnahaiguste kui ka erinevate pahaloomuliste kasvajate tekkes. Erinevalt alkoholist ei seostata tubakat aga õnnetuste, vägivalla ja mitmete sotsiaalsete probleemidega ning sellest tulenevate suurte sotsiaalmajanduslikke kahjudega. Neid asjaolusid arvesse võttes on arusaamatu, miks sarnaselt tubakale ei ole Eestis alkoholi reklaam veel täielikult keelatud. Eesti tubakapoliitika on näidanud, et mitmekülgseid meetmeid kasutades on riigil võimalik tarbimiskultuuri oluliselt muuta.

Ehkki Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetab Sotsiaalministeeriumi pakutud meetmeid, leiame, et nendega üksi ei peaks piirduma. Kuivõrd televisioon on muutunud noorte poolt järjest vähem tarbitavaks meediakanaliks ning üha enam kasutatakse internetipõhiseid meediakanaleid ja sotsiaalmeediat, on oluline alkoholireklaami täielik keelamine ka internetis. Sotsiaalmeedia on muutunud populaarseks alkoholitoodete reklaamimise vahendiks ning leitakse aina uusi võimalusi, kuidas noori haarata reklaami levitamisse.

Alkoholireklaamina on tarvis käsitleda ka alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimist. Noored seostavad kaubamärki alkoholiga ja selle eksponeerimine mõjutab nende tarbimiskäitumist.
Eesti Vabariigi Valitsus on rõhutanud, et Eesti noorte alkoholi tarbimise vähendamine on nende jaoks priorieet. Alkoholireklaami piiramine on üks kolmest WHO poolt soovitatud efektiivsest meetmest, mis seda saavutada aitaksid. Lähtudes ülal toodud faktidest, toetame kavandatava eelnõu eesmärki ja paneme ette sarnaselt tubakareklaamiga keelata alkoholireklaam internetis Eesti territoriumil ja käsitleda alkoholireklaamina alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimist.