Välisminister Marina Kaljurand on homse valitsuse istungi päevakorda esitanud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Lepingutega määratakse kindlaks Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ning piiritletakse nende riikide vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad.

Kokkulepitav riigipiir erineb praegu reaalselt valvatavast ajutisest kontrolljoonest minimaalselt. Võrreldes praeguse kontrolljoonega toimub mõlemal pool mõningate maade üleandmine teisele poolele; nii järvedel kui maismaal toimuvad lepingu kohaselt muudatused mõlemale poole kontrolljoont võrdsel määral. Enamik Eesti poolt üle antavaid maatükke on juba riigi omandis, kuid osad kuuluvad veel eraisikutele ning need tuleb riigil võõrandada.

Valitsus kiitis lepingute eelnõud heaks 23. mail 2013. aastal. Lepingud allkirjastati 2014. aasta 18. veebruaril Moskvas Eesti ja Venemaa välisministrite poolt.

Lepingud ratifitseeritakse riigikogus. Põhiseaduse kohaselt ratifitseerib riigikogu välislepingud, mis muudavad riigipiire, samuti välislepingud, mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmine, muutmine või tühistamine. Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.

Valitsus algatas lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu 7. märtsil 2014. aastal. Eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise 16. aprillil 2014. Teise lugemiseni ei jõutud riigikogu koosseisu lõppemise tõttu, millest tulenevalt langes eelnõu riigikogu menetlusest välja ning valitsus peab seaduseelnõu uuesti algatama.

Seadus jõustub üldises korras. Lepingud jõustuvad 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast.