Aukohtu esimehe Helen Hääle sõnul on selline massivärbamine valimistulemuste mõjutamiseks vastuolus erakonna põhiväärustega, põhikirja mõttega ja üldtunnustatud kõlblusnormidega.

"Aukohus selgitas välja, et erakonna suurkogu eel toimus katse manipuleerida valimistulemustega. Sellisel käitumisel ei ole meie erakonnas kohta. Mõistame selle üheselt hukka ning tegime ka konkreetsed ettepanekud, et selline käitumine ei saaks enam korduda," ütles aukohtu esimees Helen Hääl.

"Aukohus jõudis järeldusele, et otseselt oli seotud erakonna mainet kahjustava taustaga liikmete värbamisega Sander Kilk, kes on tänaseks erakonna liikmete hulgast lahkunud", selgitas Hääl.

"Samas on selge, et vastav tegevus oli laiemalt ja korduvalt organiseeritud, mistõttu tuleb erakonnal teha konkreetsed otsused põhikirja muutmiseks," lisas aukohtu esimees.

AUKOHTU OTSUSE KOKKUVÕTE:

Menetluse alustamise ajend

Erakonna aukohtule on laekunud 04.06.2015.a erakonna liikme Agu Laiuse avaldus, milles Agu Laius palub erakonna aukohtul uurida ja analüüsida erakonda liikmete värbamist häältega manipuleerimise eesmärgil.

Erakonna aukohtu hinnangu kokkuvõte

1. Aukohus on jõudnud veendumusele, et enne 06.06.2015 aasta erakonna suurkogu toimus katse manipuleerida valimistulemustega, mille käigus värvati erakonda suurearvuliselt liikmeid, sh üle kahekümne erakonna mainet kahjustava minevikuga isiku. Valimistulemustega manipuleerimine sai võimalikuks, kuivõrd erakond ei olnud 2012.aasta sarnasest olukorrast õppust võtnud ning järeldusi ega põhikirjalisi muudatusi teinud. Eelneva tulemusel sai kannatada erakonna maine.

2. Aukohus jõudis arusaamisele, et Tõnis Paltsi poolt erakonna eestseisusele saadetud kirjas, kus on kirjeldatud tema poolt initsieeritud tegevused juhtorganite valimistulemuste mõjutamiseks, vastasid suures osas tegelikkusele.

3. Aukohus tuvastas, et erakonna mainet kahjustava minevikuga isikute värbamisega oli otseselt seotud Sander Kilk, kes vastavad liikmeks astumise avaldused tõi erakonna Pärnu piirkonna töötaja kätte.

4. Aukohus tuvastas, et aukohtu liige Mari Agarmaa ning IRLi noortekogu juht Linda Eichler olid kahe vahetult suurkogu eel värvatud erakonna mainet kahjustava minevikuga isiku soovitajateks ning tõid isiklikult nende liikmeavaldused erakonna kontorisse.

5. Kuigi Tõnis Paltsi poolt kirjeldatud tegevused enne suurkogu korraldatud valimistulemuste manipuleerimise katsed ei ole erakonnas kui demokraatlikus liikmeühenduses, otseselt ebaseaduslikud, on aukohus seisukohal, et taolised tegevused on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega ning erakonna põhiväärtustega, mille tulemusel on erakonnale tekkinud oluline mainekahju.

Erakonna aukohus peab oluliseks rõhutada, et eristada tuleb eraldi õiguslikku käitumist juriidilises mõttes, eetilist käitumist üldiste kõlblusnormide ning ühiskonnas tunnustatud käitumisnormide mõttes kui ka käitumist poliitikuna ning erakonna liikmena, kellel on ühiskonna ees kõrgendatud moraali- ja käitumisnormi ootused ning kelle suhtes on avalikkusel kõrgendatud huvi.

6. Aukohtu hinnangul on enne 06.06.2015.a erakonna Suurkogu toimunud valimistulemustega manipuleerimise katse erakonna põhiväärustega vastuolus olev tegevus ning teatud huvigrupi jaoks omakasupüüdlik mahitamine, sh on aukohtu hinnangul valmistulemuste mõjutamise planeerimine lubamatu. Antud juhtum on vastuolus erakonna põhiväärtustega, põhikirja mõttega ning üldtunnustatud kõlblusnormidega.

7. Aukohus on hinnangul, et toimunud valimiskampaania raames on eiratud ausat, demokraatlikku ja läbipaistvat võistlevuse põhimõtet, aukohus taunib sellist tegevust ning sellist tegevust korraldavate ja soodustavate isikute kuulumist meie erakonda ja nende juhtorganitesse.

IRLi aukohtu ettepanekud:

1. Mõista üheselt hukka erakonna juhtorganite valimistulemusi mõjutav käitumine, mis on vastuolus erakonna põhiväärtustega, põhikirja mõttega ning üldtunnustatud kõlblusnormidega.

2. Aukohus on tuvastanud ja jõudnud järeldusele, et erakonna põhikirjaga reguleeritud liikmete vastuvõtmise kord on puudulik ning ebatäpne ning teeb ettepaneku liikmete vastuvõtmise korda täpsustada. Kindlasti tuleb lisada eraldi regulatsioon erakonna liikmeavaldustele kohustuslike soovitajate kohta ning kehtestada soovitajatele kohustus ning vastutus kontrollida liikmekssoovijate tausta. Samuti tuleks kehtestada nõue, mille kohaselt kõikide liikmeks astuda soovijatega kohtutakse isiklikult erakonna piirkonna juhatuse koosoleku tasemel.

3. Algatada erakonna juhtorganite valimisi reguleerivate põhikirja sätete muutmine, et välistada nn valimisblokkide teke, mis soodustab valimistulemustega manipuleerimist.

4. Vaadata üle aukohtu tööd reguleerivad sätted, et tagada aukohtu tööd võimaldavad menetluslikud sammud ka olukorras, kus erakonna liige keeldub avatud koostööst aukohtuga, n lisada erakonna liikme kohustuse hulka kohustus vastata aukohtu pöördumistele, esitada aukohtu nõudel teavet ning ilmuda aukohtu kutsel aukohtu istungile.

5. Aukohtu poolt tehtud ettepanekud, mis nõuavad põhikirja muutmist suurkogul, võtta vastu enne järgmist, korralist valimiskogu.

6. Erakonna liikmetel, kes on seotud aukohtu poolt käesolevas otsuses taunitud ning kõlblusnormidele mittevastava ja erakonna põhiväärustega vastuolus oleva tegevusega, tuleks endil järele mõelda, kas nad kuuluvad õigesse erakonda, st kas nad jagavad samu väärtusi ja põhimõtteid, mis on IRLil.