„Pagulasteemaline vastuseis poliitilisel väljal on populaarne tegevus, sest seda toetab täna enamus eesti rahvast. Ilmselgesti antakse endale aru, et sellega kaasneb poliitiline väljapaistvus. Pagulastele vastandumisega tegelevad poliitilised jõud teavad hästi, et enamus eestlastest on sügavas mures pagulaste katkematu sissevoolu pärast Euroopasse ja tunnetavad selles ohtu meie turvalisusele, keele ja kultuuri püsimajäämisele,“ ütles IRENi aseesimees Riina Solman.

Tema sõnul ei saa aga inimeste vihaleõhutamist ja rahva mure ärakasutamist poliitilise punktivõidu nimel õigeks pidada. „Vastandumine pagulasprobleemile ei lahenda Eesti ees seisvaid küsimusi ning teenib eelkõige konkreetse huvigrupi eesmärke, mis on riigi tuleviku seisukohalt lühinägelik.“

„Õige on võtta küsimuses initsiatiiv, kehtestada oma riigile sobivad reeglid ja käitumismallid ning teemal konstruktiivselt kaasa rääkida. Eestil on õigus enda huvide eest seista, kuid inimesena on meil kohus sõjapõgenike suunal kaastundvaks jääda. Mugavus-ja lodevuspagulasi ei oota loomulikult keegi kuhugi,“ selgitas IRENi seisukohti Riina Solman.

IRL Naiskogu IREN arutas Hiiumaa Suveakadeemias päevapoliitiliselt põletavat pagulasküsimust ning kujundas järgmised seisukohad:

· IRL Naiskogu IREN mõistab, et sunniviisiline pagulaste sissetoomine on meie rahvale väga valus küsimus, millega tegelemisel tuleb Eestil jõuliselt endapoolsed reeglid kehtestada. Samas kutsub IREN eestlasi üles pagulasküsimuses inimlikuks ja väärikaks jääma ning hoiduma rahvusliku- ning rassiviha õhutamisest.

· IREN taunib pagulasküsimuses konflikti ülesõhutamist poliitiliste jõudude poolt ning peab seda vastutustundetuks käitumiseks. IRENi arvates on konflikti õhutamise asemel vaja eestlastele palju rohkem selgitada, mida pagulaste massilise sissevoolu vältimiseks ära tehakse ning millised sammud järgnevalt ette võetakse. IRENi hinnangul saab rahva jaoks nii kriitilises küsimuses selgitustööd senisest veelgi süsteemsemalt korraldada nii valitsuse kui ajakirjanduse poolt.

· IRENi arvates tuleks Euroopal pagulasküsimuses jõulisemalt kujundada ühine julgeoleku- ja välispoliitika, mis näeb ette meetmed asukohamaade turvalises lähiregioonis inimväärsete pagulaslaagrite loomiseks, et inimesed saaksid oma kultuuriruumis edasi elada. Samuti ühine poliitika organiseeritud kuritegevuse mahasurumisel, inimkaubanduse ja pagulaste smuugeldamise ohjeldamiseks Euroopasse.

· IRENil on hea meel pagulasküsimuses Eesti poolt senisaavutatu üle: kohustuslikke kvoote meile ei tulnud, me saame eelistada endale jõukohast pagulaste arvu ja sarnase kultuuritaustaga inimesi.