Sotsiaalministeeriumile täna saadetud pöördumise tekst:

Lugupeetud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna!

Pöördusime partneritega teie poole seoses uue soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku valimisprotsessiga, sest me ei pea voliniku konkursi läbiviimist piisavalt läbipaistvaks ja korrektseks. Täname Teid kiire vastuse eest!

Teie 7. juulil antud vastuses olid tähelepanuta jäänud mitmed küsimused ja palved dokumentidega tutvumiseks, millele järgnevalt endiselt vastust ootame. Lisaks palume täiendavaid selgitusi vahepeal ilmnenud asjaolude kohta. Vastavalt avaliku teabe seaduse §-le 18, ootame vastuseid järgnevatele küsimustele viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul:

1. Oma vastuses ütlete, et konkursikomisjoni ei moodustatud. Miks ei pidanud ministeerium antud juhul komisjoni moodustamist vajalikuks, võttes arvesse, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev Sotsiaalministeeriumist sõltumatu ja erapooletu asjatundja? Kogu protsessi läbipaistvuse tagamine on sellisel juhul iseäranis oluline.

2. Võrdse kohtlemise seaduse § 15 lg 11 kohaselt viib konkursi voliniku ametikohale läbi valdkonna eest vastutav minister. Soovime saada juurdepääsu dokumendile, millega määrati kindlaks konkursi etapid, hindamiskriteeriumid, skaalad ja protsessi kaasatud isikud. Kas see toimus enne konkursi välja kuulutamist või etapiti?

3. Kas Sotsiaalministeeriumis toimuvad konkursid ka tavapäraselt välistamise meetodil ja üldist paremusjärjestust ei koostata? Miks valiti sellisel juhul tavalisest erinev meetod?

4. Kas kandidaadid olid algusest peale konkursi etapp
idest, hindamiskriteeriumitest ja skaaladest teadlikud?

5. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Armo Vask ütles 17. juunil, et valikukomisjon tegi viimasesse vooru pääsenud kandidaatide vahel valiku ja esitas ministrile kinnitamiseks ühe kandidaadi. Samasugust protsessi kirjeldas 7. juulil ka võrdõigusvolinikuks valitud Liisa-Ly Pakosta. Samas selgub Teie ja Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske 8. juuli avaldustest, et minister tegi valiku siiski kahe kandidaadi seast ja mitte ühe, nagu ministeerium oli varasemalt avalikkust informeerinud. Palume selle vastuolu osas selgitusi.

6. Oma vastuses ütlete, et konkursiülest paremusjärjestust valiku tegemise alusena ei koostatud. Soovime juurdepääsu töövahendiks olnud dokumendile, kus on näha viimasesse vooru pääsenud kandidaatide paiknemine konkursietappide lõikes. Teised kandidaadid võivad olla esitatud nummerdatult või initsiaalidega

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid