Peatselt ametikoha James Desmond Melville juuniorile üle andev Jeffrey D. Levine on Ühendriikide suursaadik Eestis alates 24. juulist 2012.

Auditi põhijärelduste seas sedastatakse, et ehkki saadik ja saatkonna asejuht edastavad vajalikku infot USA välisministeeriumile, oodatakse saadikult tugevamat juhtimist ja välisministeeriumi regulatsiooni täpsemat järgimist.

Saatkonna kriisikommunikatsioonisüsteemi pole üle vaadatud vähemalt alates 2011. aastast, kogu maailmas tuntavad pinged aga eeldavad, et kriisikommunikatsioon oleks paindlik ja mitmekülgne ning tuleks toime ka võimalike katkestuste korral.

Probleemina nähakse raportis ka töötajate väikest arvu ja tihedat vahetumist, mis on tekitanud olukorra, kus ülesandeid jagatakse ja tihti tehakse asendamisi ka tööde juures, milleks töötajal vastav kvalifikatsioon puudub. Paljude ametikohtade puhul toodi välja töötajate pidevast vahetumisest tulenevad puudused, kohalike töötajate puhul ei ole ka selget väljaõppe ja selle dokumentatsiooni süsteemi. 

Eraldi juhitakse tähelepanu keeleoskuse nõuetele. Kui seni on põhiline nõue olnud eesti keele oskus, siis raportis leitakse, et inglise keele laialdase valdamise tõttu Eestis on kohaliku keele oskuse olulisus vähenenud. Teatud ametikohtadelt soovitatakse eesti keele nõue üldse eemaldada, poliitikavaldkonna ametnike töönõuetele soovitatakse venekeelse kogukonnaga suhtlemise hõlbustamiseks lisada vene keele oskuse nõue.

Saatkonnahoone ja selle infrastruktuur ei vasta kõige elementaarsematele turvastandarditele ja seda pole ka võimalik nendega vastavusse viia. Telekommunikatsiooni- ja elektrisüsteemid on korrastamata.

"Kellelegi ei meeldi, kui teda kritiseeritakse, ent väline tagasiside on alati oluline. Ma ei nõustu ilmtingimata kõigi [auditi] järeldustega, aga võtan neid tõsiselt ja olen nii isiklikult kui koostöös saatkonnaga saadud soovituste elluviimiseks tööd teinud. Mu pühendumus USA ja Eesti tugevale suhtele ainult süvenes auditi tulemusel," kommenteeris suursaadik Jeffrey Levine Delfile.

Saadiku visioon on puudulik, suhted valitsusega nõrgad

USA suursaadiku Jeffrey Levine'i juhtimisoskusi hinnati auditis alla keskmise, seda eriti visiooni, kaasamise, õigluse ja eetika küsimustes. Peatudes saadiku ülesannete täitmisel viidatakse, et Levine'il pole õnnestunud välja töötada üldist strateegilist visiooni nii, nagu USA välissuhete juhend ette näeb. Vähesed Tallinna saatkonna juhtivtöötajad oskavad sõnastada saadiku üldist strateegilist visiooni või välja tuua selle peamisi eesmärke, ehkki vahetult enne auditeerimist toimus majaväline planeerimiskoosolek. Eelmine majaväline plaanikoosolek leidis aga aset peaaegu kaks aastat enne seda – liiga pika vaheajaga selleks, et töötajatel võiks olla püsiv ettekujutus saadiku eesmärkidest ja tema valitud suundadest. Puudub ühine selge nägemus, mis võimaldaks koordineeritud tulemuslikku koostööd ja kommunikatsioon on puudulik.

Audit toob positiivse poole pealt välja, et suursaadiku ladus isiklik suhtlus on muutnud ta avalikkuse silmis populaarseks, ta osaleb avalikussuhete kujundamises. Ta on loonud häid suhteid nii Eesti kui ka USA sõjaväeringkondades. Seda on märganud nii kohalik meedia kui ka Eestit külastanud USA ohvitserid. Tema maine ja tegevuse toel õnnestus kindlustada Javelini rakettide müük Eestile, nendib audit.

Levine'i suhted Eesti valitsusega pole siiski piisavalt tihedad. Kahe aasta jooksul, mil ta on saadiku kohuseid täitnud, pole tema kohtumised peaministri ja teiste ministritega olnud piisavalt regulaarsed, kohtumisi on toimunud vähem kui 12 korda 24 kuu jooksul. Regulaarsemad kohtumised tugevdaksid tema mõjuvõimu ja võimaldaksid saada täpsemat infot.

Samas hoolimata väikesest kokkupuudete arvust suutis saadik suunata valitsust võtma Eestisse vastu Guantanamo kinnipeetavat, mida üritati saavutada juba alates 2007. aastast. Arvestades riigi väiksust ja valitsuse esmast vastuseisu, peetakse seda heaks saavutuseks.

Mitmed saatkonna töötajad tegid märkusi ka teatud töötajate ja praktikantide eelistava kohtlemise kohta. Eraldi valukohana toodi välja töötajaskonna soolise jaotumise probleem – auditi järgi on personalile jäänud mulje, nagu eelistaks saadik töökohtadel pigem mehi kui naisi. Osad meeskonna liikmed, kelle seas oli nii Ameerika päritolu kui ka kohalikke naistöötajaid, teatasid, et tunnevad end alaväärtustatuna.

Missiooni asejuhti kiidetakse

Kui saadiku pihta lendas raportis rohkelt kriitikanooli, siis saatkonna teise viiuli, diplomaatilise missiooni asejuhi Chever Voltmeri tööd ja juhtimisoskusi hindasid nii auditi teostajad kui ka saatkonna töötajad kõvasti üle keskmise. Auditi hinnangul on tegemist võimeka juhiga, kellel on lisaks oma majasisestele kohustustele lai suhtlusvõrk ka väljaspool saatkonda. Oma taiplikkuse ja võimekusega on ta teeninud meeskonna austuse, lisaks on tal raporti järgi ka saadikuga südamlik suhe.