Riigieksami käigus viiakse läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 5.-8. ja 11. mail.

Eksamile on registreerunud 7458 eksaminandi.

Teist aastat kehtiv uuendatud õppekava, mis toetub Euroopa Nõukogu ühtsele keeleoskustasemete süsteemile, toob kaasa eksamitulemuste esitamise keeleoskuse tasemena. Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75–100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustaseme tunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele eksami. Võõrkeele eksamiks said eksamisooritajad valida eksami inglise, prantsuse, saksa või vene keeles. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.

Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 107 eksaminandi. Erinevatele rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 187 eksaminandi, neist 64 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami. Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksamitele on registreerunud 330 eksaminandi.

Võõrkeele eksami sooritamise asemel oli õpilastel võimalus esitada ka tunnistus haridus- ja teadusministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutas tänavu 412 õpilast.

Riigieksamite eesmärk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti. Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis.

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu 10 471 eksaminandi. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juunil.