Mupo töötaja leidis 8. veebruaril kell 01.42 öösel, et Mustamäel Sõpruse puiesteel pargib maja ees parkimist keelavate kollaste joonte peal Vitsuri auto. Ta tegi selle eest Vitsurile 20 eurot trahvi, mille too ka ära maksis.

Peale trahvi tasumist esitas Vitsur aga kaebuse, milles teatas, et tema trahvimine pole õige, sest parkimist keelav teekattemärgistus oli liiga kulunud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ § 5 p 11 kohaselt peab klaashelmestega kattemärgistus lume- ja jäävabal sõiduteel reflekteeruma 30 m kauguselt ja olema puhas ning 90% märgistuse pindalast peab olema vigastusteta. Kas vaidlusaluses kohas oli teekattematerjalina kunagi kasutatud klaashelmestega (s.o klaaskuulidega) kaetud valgustpeegeldavat märgistust, pole kaebuse esitajale teada, kuid kaebuse esitaja on seisukohal, et nõuded tavamärgistusele ei saa olla väiksemad. Kaebuse esitajale ei ole teada, et Tallinna linn oleks täiendavalt kehtestanud mingid nõuded teekattemärgistusele. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” lisa 9 on toodud teekattemärgise 934 tehniline joonis. Seega saame rääkida teekattemärgise vastavusest juhul, kui see vastab määruses toodud tehnilisele kirjeldusele ning teekattemärgis on terviklik (vähemalt 90% märgistuse pindalast on vigastusteta), st selle kõik jooned (laiusega 10 cm) on selgelt nähtavad.

Lisaks eeltoodule on teemärgistuse standardis EVS 614:2008 „Teemärgised ja nende kasutamine“ osas 7 „Tehnilised nõuded“ tabelis 6 toodud ranged nõuded märgistusmaterjalile, mille kohaselt on määratud märgistuse vajalikud heledustegurid nii kuival kui märjal kattel. Visuaalse vaatluse teel on üheselt selge, et ka need nõuded ei ole täidetud.

Teekattemärgise 934 on siis paljudele tuttav kollastest joontest ristkülik, mis keelab parkimist.

Mupo menetles kaebust ja nentis, et tõesti, asfaldile kantud märgis on kas täielikult või osaliselt kulunud ning ei ole võimalik aru saada, millega täpsemalt tegemist on. Kuna pole võimalik aru saada, kas asfaldil on teekattemärgistus 934 või midagi muud, siis tühistatigi Vitsuri trahv.

Kas see on pretsedent ja enam mupo ei trahvi autosid, mis pargivad kulunud teekattemärgistuse alal? Mupo pressiesindaja Meeli Hundi sõnul lähtub amet otsuste tegemisel iga juhtumi puhul selle asjaoludest.

"Antud juhtumi puhul leidis menetleja olevat õige lõpetada menetlus, sest tema käsutuses olev materjal andis selleks aluse. Osaline kulunud teekattemärgistus ei ole tingimata aluseks iga juhtumi lõpetamisele. Nagu öeldud, menetlejal lasub õigus ja vastutus teha sellekohaseid otsuseid, pärast materjali põhjalikku menetlemist," kommenteeris Hunt.