„Voliniku amet on väga oluline, sest selle ametikoha täitja aitab aktiivselt kujundada ja arendada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonda Eestis“ ütles sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. „Ootame kandideerima tugeva missioonitundega inimesi, kes sooviksid panustada inimeste õiguste kaitsesse, et muuta ühiskond õiglasemaks. Kindlasti ootame kandideerima ka praegust volinikku,“ lisas minister Kütt sotsiaalministeeriumi teatel.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik. Volinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Tema amet on loodud, et aidata inimestel kaitsta oma õigusi ja hoida ära mis tahes diskrimineerimist. Samuti seisab volinik selle eest, et ühiskonnas väärtustataks mitmekesisust ning naiste ja meeste võrdsust.

Praegu ametis oleva voliniku Mari-Liis Spperi ametiaeg lõpeb tänavu oktoobris. Võrdse kohtlemise seaduse kohaselt viib konkursi voliniku ametikohale läbi valdkonna eest vastutav minister, kelleks on sotsiaalkaitseminister.

Täpsemat infot konkursi tingimuste kohta leiate sotsiaalministeeriumi kodulehelt: