"Konkursi korraldamise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et soovijaid ühele kohale on rohkem kui õpilaskohti koolis," selgitas Delfile kooli põhikooliosa õppejuht Tiivi Pikhof.

Pikhof täpsustas, et kool korraldab konkursi ainult prantsuse keele õppesuunale, mis komplekteeritakse ülelinnaliselt. Ülejäänud 1. klassi õpilased määrab Gustav Adolfi Gümnaasiumisse Tallinna Haridusamet elukohaläheduse järgi.

"Ootame prantsuse keele õppesuuna valinud lastelt head emakeele oskust, huvi ning valmisolekut erinevate keelte õppimiseks, töökust ja erksat keelevaistu," loetles Pikhof.

Õppejuhi sõnul õpivad prantsuse keele õppesuuna õpilased juba põhikoolis kolme keelt, mis tähendab õpilase valmisolekut tavapärasest suuremaks õppekoormuseks.

"Testimise ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust," selgitas Pikhof.

Tema sõnul võimaldab ühtlaste teadmistega komplekteeritud klass õpilase suuremaid võimeid paremini rakendada ning kõigil tavapärasest mahukamas tempos õppida ja areneda.

Sisseastumistestide sisu:

* oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut;

* oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;

* oskab liita ja lahutada 12 piires;

* tunneb geomeetrilisi kujundeid;

* oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);

* oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);

* suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.