Erinevalt möödunud aastast saab kaheaastaste viisade lõivu kompenseerimist taotleda nüüd kahel järjestikusel aastal, kui viisade maksumus ületab aastaks kehtestatud maksimaalset kompenseeritavat summat.

„Ajaloo keerdkäikude tõttu on meil palju inimesi, kelle jaoks tähendab lähedaste või nende haudade külastamine igal aastal keerukat ja kulukat asjaajamist. Siseministeeriumi eraldatav toetus võimaldab Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähedasi külastavate inimeste väljaminekuid leevendada,“ selgitas siseminister Hanno Pevkur.

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada kõigis maakondades elavad Eesti kodanikud, kes soovivad külastada Venemaa piiriäärsetel aladel elavaid lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku.

Lähisugulaseks loetakse ema, isa, tütar, poeg, õde, vend, vanaema, vanaisa ja lapselaps. Sugulaseks loetakse taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütart, poega, ema, isa, õde, venda, vanaema, vanaisa või lapselast.

Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb taotlused esitada kas Võru või Ida-Viru maavalitsusele. Inimesed, kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas, peaksid oma taotlusega pöörduma Võru maavalitsuse poole. Inimesed, kes külastavad aga abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning Ivangorodi linnas, peaksid pöörduma Ida-Viru maavalitsusse.

Taotlus esitatakse kahes etapis – hiljemalt 31. oktoobriks tuleb maavalitsusele esitada taotlus 2015. aastal viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks. Maavanem teeb nimekirja kandmise otsuse vastava korraldusega kord kuus. Taotlus viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada igal aastal uuesti – ka siis, kui varasematel aastatel ollakse kompensatsiooni saajate nimekirja kantud.

Viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kantud isikutel on õigus kuni 1. detsembrini esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks. Taotlus tuleb üldjuhul esitada 10 tööpäeva jooksul viisa kättesaamisest. Igale taotlejale hüvitatakse viisalõivu sel aastal maksimaalselt 70 euro ulatuses. Hüvitist saab viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas osaliselt või täielikult 2015. aastasse.

Taotlus viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks ja kompensatsiooni saamiseks tuleb taotlejal esitada paberil või elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid. Lisainfo ja taotlusvormid leiab siseministeeriumi kodulehelt

Möödunud aastal kasutati soodusviisa võimalust 621 korral ning toetust maksti 38 757 euro ulatuses. Enim oli toetusesaajate hulgas Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna elanikke.