Teemadeks on arutlev demokraatia ja osalemine, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ka riigikogu.

"Riigipidamise kava" ettepanekute eesmärgiks on lihtsama, läbipaistvama, loogilisema ja konkreetselt Eestile sobiva riigihalduse ja omavalitsuskorralduse väljatöötamine.

Kava koostamist alustati niinimetatud riigi röntgeniga – riigi tegevusvaldkondade suuruse, ülesehituse, ülesannete ja ressursikasutuse analüüsiga. Tehtud uuringute alusel jõuti kavas esitatud ettepanekuteni. Sealjuures lähtuti kahest kriteeriumist: riigireform peab muutma inimeste elu Eestis paremaks ja olema nelja aasta jooksul elluviidav.

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.