Ansipi projektimeeskonda hakkavad kuuluma õigus-, tarbijakaitse- ja sugude volinik, digitaalse majanduse ja ühiskonna volinik, majandus- ja finantsasjade, maksude ja tolli volinik, regionaalpoliitika volinik, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete volinik ning põllumajanduse ja maapiirkondade arengu volinik.

Euroopa Komisjoni teisteks asepresidentideks saavad esimese asepresidendina Frans Timmermans (Holland; parem seadusandlus, institutsioonidevahelised suhted, seaduse ülimuslikkus ja fundamentaalõiguste harta), Kristalina Georgieva (Bulgaaria; eelarve ja inimressursid), Alenka Bratušek (Sloveenia; energialiit), Jyrki Katainen (Soome; töökohad, majanduskasv, investeeringud ja konkurents), Valdis Dombrovskis (Läti; euro ja sotsiaalne dialoog) ning välispoliitika ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini Itaaliast.

"Esitlen teile täna meeskonda, kes on võimeline taastama Euroopas tööhõive ja majanduskasvu. Uues komisjonis on portfellide sisu tähtsam kui vorm, sest peame olema avatud muutustele. Uues komisjonis ei ole esimese ja teise klassi volinikke – kõik töötavad koos, jagades meeskonnavaimu ning ülesandeid. Soovin kasutusele võtta uue koostöövormi, et keskenduda valdkondadele, milles Euroopa Liit saab tõesti midagi ära teha," ütles Jean-Claude Juncker pressikonverentsil.

Uue komisjoni tööjaotus on eelmisest paljuski erinev.

Lisaks välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale (Federica Mogherini) astub ametisse veel kuus asepresidenti (Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis ja Jyrki Katainen), kes erinevalt varasemast ei ole enam seotud ainult ühe kindla portfelliga, vaid koordineerivad korraga mitme voliniku tööd koosseisudes, mis võivad vastavalt vajadusele muutuda. Endisest staatilisest struktuurist loobumisega loodetakse saavutada paindlikum koostöö eri volinike vahel.

Andrus Ansip hakkab koordineerima seitsmest volinikust koosneva meeskonna tööd, kelle vastutusalas on digitaalmajandus ja -ühiskond, siseturg, tööstus, ettevõtlus ja väikeettevõtted, tööhõive ja sotsiaalküsimused, õigusküsimused, tarbijapoliitika ja sooline võrdõiguslikkus, majandus, rahandus, maksundus ja toll, regionaalpoliitika ning põllumajanduse ja maaelu areng.

President Junckeri paremaks käeks saab hollandlane Frans Timmermans, kelle vastutusalaks on komisjoni õigusloome korraldus ning põhiõiguste harta rakendamine.

Uues siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikeettevõtete portfellis on esimest korda erilist tähelepanu pööratud EL-i majanduse nurgakiviks olevatele väikeettevõtetele. Ühte portfelli on kokku toodud majandus- ja rahandusküsimused, maksustamine ning tolliküsimused.

Tarbijapoliitika ei ole enam killustatud eri portfellide vahel, vaid on tähtsal kohal õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku portfellis.

Loodud on spetsiaalne rändevoliniku ametikoht, et prioriseerida uut rändepoliitikat, mille raames hakatakse jõuliselt tegelema ebaseadusliku rändega, ning teha Euroopast samal ajal külgetõmbav sihtkoht tipptalentidele.

Uus finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu portfell suunab olemasoleva oskusteabe ja kohustused vastloodud peadirektoraati, ning aitab tagada, et komisjon jääb pankade uute järelevalve- ja kriisilahendusnormide elluviimisel tegusaks ja valvsaks.

Junckeri komisjonis on nüüd üheksa nais- ja 19 meesvolinikku ning seitsmest asepresidendist kolm on naised.

Järgmiseks peab Euroopa Parlament heaks kiitma kogu volinike kolleegiumi, sealhulgas presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresident. Parlamendi heakskiidu korral asub uus komisjon ametisse 1. novembril.