Toetuse teist poolt eraldi taotleda ei saa, sest see on üks toetus mida makstakse kahes osas, selgitas Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima Delfile.

Toetuse suurus on vastavalt linnavalitsuse 2012. aasta detsembris vastu võetud määrusele 320 eurot ja tänavu on Tallinna eelarves esmakordselt koolimineva lapse toetuseks ette nähtud 1,2 miljonit eurot.

Toetuse saamiseks peab laps õppima asuma Tallinnas asuvasse kooli, omandivorm pole seejuures oluline, täpsustas Keldrima.

Tallinna linn jätkuvalt maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut; laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil ning laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Toetuse taotluse saab esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Riigiportaalis saab toetust taotleda alates 10. septembrist.

Toimetulekutoetust saava pere lapsele makstakse 32 eurot

Lisaks eelmainitud toetusele maksab Tallinn toetust ka toimetulekutoetust saava pere lapsele kooliminekul. Selle toetuse maksimaalmäär on 32 eurot. Erinevalt esmakordselt koolimineva lapse toetusest, mida makstakse kõigile sõltumata sissetulekust, sõltub toimetulekutoetust saava pere lapse toetamine kooliminekul pere sissetulekutest. Linnaeelarves on selleks toetuseks 20 000 eurot.

Tallinna linn maksab ka toimetulekutoetust saava pere lapse kooliminekutoetust. Nimetatud toetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastasele õpilasele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval kalendriaastal.

Toetust ei maksta esmakordsel kooli mineva lapse toetust saanud lapsele. Toetus määratakse tingimusel, et pere taotlusele eelnenud kolme kuu sissetulek on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti sellest.

Kooliminekuga seonduvalt toetab Tallinn ka 336 vähekindlustatud peret, kellele antakse üle koolitarvetega varustatud ranitsad 14. augustil koostöös Forum Cinema AS-ga korraldataval peol.