"Kui juba anonüümne töötukassa ametnik leiab, et tegemist on Kurkse retke meenutava reformikatsega, siis ei tule mitte aeg lihtsalt maha võtta, vaid kahe käega hädapidurit tõmmata," võtab tekkinud olukorra kokku Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse esimees Indrek Tarand.

Osalejate seisukohad töövõimereformi osas on järgmised

-töövõimereformi ei saa toetada seni, kuni:

- reformikavasse pole lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;

- töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;

- kohalikud omavalitsused saavad tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende võrdne kättesaadavus tagamaks teenuseid erivajadusega inimestele.

Puudega inimeste inimväärse kohtlemise eestseisjate nimel:

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Kurtide Liit

Eesti Vaegkuuljate Liit

Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit

Eesti Hooldajate Liit

Eesti Patsientide Esindusühing

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

Juht- ja Abikoerte Kool SA

Abikoerte Keskus