Kolmandik venekeelsest elanikkonnast on pidevalt ka Eesti meedia mõjuväljas ja kasutab aktiivselt eestikeelset meediat. Kõigist teistest rahvustest inimestest 14 protsenti on sedavõrd eestistunud, et eestikeelne meedia on nende jaoks olulisem kui Eesti venekeelne ja Venemaa meedia.

Kaks kolmandikku venekeelsest elanikkonnast, kes eestikeelset meediat pidevalt ei jälgi, peab hoiakute tasandil väga oluliseks ka Eesti venekeelset meediat ja usaldab seda Venemaa meediast isegi veidi rohkem.

Uuringu meedia osa koostanud Peeter Vihalemm rõhutas, et TNS Emori tehtav reaalse meediakasutuse monitooringu põhjal domineerib nende inforuumis televaatamisele kulutatavast ajast lähtudes PBK. Vaatamise ajast lähtudes on tähtsad ka teised Venemaa telekanalid, mida küllalt palju vaadatakse, aga mida umbes 30 protsenti venekeelsest elanikkonnast integratsiooni monitooringu andmetel eriti ei usalda. Venemaa uudisteportaale ei usalda 29 ja ajalehti 25 protsenti.

Uuring nentis, et nii infokanalite jälgimise ja olulisuse kui ka usaldusväärsuse poolest domineerib teistest rahvustest inimeste hulgas PBK, mida igapäevaselt jälgib 60,6 protsenti teisest rahvusest inimesi.

Hoiakud eraldi venekeelse teleprogrammi kohta ETVs olid eestlaste ja teistest rahvustest inimeste hulgas vastandlikud – kui teistest rahvustest inimestest pidas 63 protsenti seda vajalikuks ja 30 protsenti mittevajalikuks, siis eestlaste hulgas oli selle pooldajaid 43 protsenti ja vastaseid 53 protsenti.

Peaaegu kaks kolmandikku vastajatest arvas, et kui ETV2-s oleks nädalavahetusel paarkolm tundi kestev venekeelne meelelahutusprogramm, vaataks seda küllalt suur osa – üle 20 protsendi venekeelsest elanikkonnast.

Tuleb ka märkida, et kohalikud venekeelsed inimesed olid eestikeelse meedia ja ka paljude siinsete venekeelsete väljaannete suhtes suhteliselt umbusklikud ega pidanud neid usaldusväärseteks.