SA Innove teatel viiakse täna läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa, suulise osa intervjuud toimuvad koolides 6.– 12. maini.

Sellest aastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele eksami. Võõrkeele eksamiks said eksamisooritajad valida eksami inglise, prantsuse, saksa või vene keeles.

Uuendatud õppekava, mis võõrkeeltes toetub Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetele ja Euroopa Nõukogu ühtsele keeleoskustasemete 6-astmelisele süsteemile toob kaasa eksamitulemuste esitamise keeleoskuse tasemena.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse; 75–100 protsenti maksimaalsest tulemusest saavutanutele väljastatakse B2-tasemel keeleoskust tõendav tunnistus.

Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliste eksamitega.

Prantsuse keele eksami valis 145 inimest ja saksa keele 213 inimest

Rahvusvahelised prantsuse keele eksamid DELF B1 ja B2 viidi läbi koostöös Prantsusmaa Rahvusvahelise Pedagoogikauuringute Keskusega CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques) aprillis, eksamil osales 145 eksaminandi.

Erinevatele rahvusvahelistele saksa keele eksamitele on käesoleval õppeaastal registreerunud 213 õpilast, SA Innove koostööpartneriteks on Saksamaa Välismaise Koolihariduse keskus ja Goethe Instituut. Goethe Instituudi B1- ja B2-taseme eksamid toimuvad 12.–16. maini, samal ajal toimuvad ka vene keele riigieksameid asendavad rahvusvahelised eksamid Тест по русскому языку как иностранному B1-ja B2-tasemel, millele on registreerinud 269 õpilast.

Lisaks oli õpilastel võimalus riigieksamitele registreerimisel esitada tunnistus haridus- ja teadusministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutab tänavu 275 õpilast.

Riigieksamite tulemused teatatakse õpilastele 20. juuniks.Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi. Kokku tehakse 27 216 eksamit.